1,5 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020, pentru investițiile in pomicultură

1,5 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020, pentru investițiile in pomicultură
 

 

Prin sub-programul tematic pomicol din cadrul Măsurii 04 Investiții în active fizice din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, vor putea fi accesare fonduri pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare local, respectiv integrează colectarea, sortarea, depozitarea, ambalarea și procesarea.

Sprijinul în cadrul sub-programului tematic pomicol din cadrul Măsurii 04 Investiții în active fizice din PNDR 2014-2020, sub-măsura 4a.2 Sprijin pentru procesarea şi marketingul fructelor și a produselor din fructe este pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializarea fructelor și a produselor din fructe, potrivit documentelor publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceste documente au caracter informativ, urmând ca forma finală a fișelor măsurilor și ghidurile solicitantului să fie publicate după ce Comisia Europeană va aproba noul PNDR 2020.

Fondurile europene nerambursabile vor putea fi accesate pentru:

a) modernizarea și crearea de unități de procesare și marketing;

b) introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;

c) creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor.

d) creşterea numărului de locuri de muncă permanente;

e) aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţă energetică, promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile.

Tipul sprijinului nerambursabil

Sprijinul în cadrul acestei sub-măsuri va fi acordat pentru investiții corporale și/sau necorporale după cum urmează:

 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționate în Anexa I de la TFUE;
 • derularea de activități de marketing precum promovarea si comercializarea produselor din  fructe;
 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
 • investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii, respectarea standardelor și conformarea cu standarde impuse de legislația europeană;
 • investiții pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;
 • introducerea de tehnologii noi și eficiente de reducere a poluării;

Investițiile sprijinite prin această sub-măsură nu sunt eligibile pentru finanțare din sub-măsura 4.2. Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole.

Beneficiarii fondurilor europene nerambursabile disponibile prin sub-măsura 4a.2 Sprijin pentru procesarea şi marketingul fructelor și a produselor din fructe din cadrul PNDR 2020 sunt:

 • Întreprinderi;
 • Grupuri de producători și cooperative.

 Cheltuielile eligibile se limitează la:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea unităților ce procesează materie prima provenită din sectorul pomicol menționate în Anexa I de la TFUE;
 • Achiziţionarea, inclusiv in leasing, de noi utilaje, instalaţii si echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte;
 • Costurile generale legate de cheltuielile necesare pentru modernizarea și crearea de unități de procesare și marketing și cele privind introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice, precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu pe întreaga perioadă de implementarea a proiectului, inclusiv documentația tehnico-economică;
 • Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, patente, licenţe, drepturi de autor, mărci;
 • Cheltuieli generate de respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană;
 • Cheltuieli cu activități de marketing precum promovarea și comercializarea produselor din fructe.
 • Investiții în energie regenerabilă sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și a tehnologiilor de eliminare a deșeurilor;

Condiții de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se încadreze in cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub – măsură;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului și normele de siguranță alimentară.

 Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:

 • Principiul produselor cu valoare adăugată mare.
 • Principiul lanțurilor scurte.
 • Principiul cooperării.
 • Principiul creării de locurilor de muncă permanente.
 • Principiul asocierii.

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă, după ce Comisia Europeană va aproba noul PNDR 2020.

Sprijin public nerambursabil

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 1.000.000 euro;
 • 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare local (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în următoarele cazuri:

 • Investiții colective realizate de cooperative și grupuri de producători;

Operațiuni sprijinite în cadrul PEI.