Programe si servicii pentru copii

Protectia copilului

 

 

1.Baza legislativa

 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

2.Atributii

 • Monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ teritoriala precum si modul de respectare a drepturilor copilului;
 • Efectueaza anchete sociale pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie;
 • Intocmeste planul de servicii ce are ca obiectiv prevenirea separarii copilului de parintii sai si poate avea ca finalitate transmiterea catre Directia Generala de Asistenta Sociala Bacau a cererii de instituire a unei masuri de protectie speciala cum ar fi:
  • plasament;
  • plasament in regim de urgenta;
  • supraveghere specializata.
 • Planul se intocmeste numai daca dupa acordarea serviciilor prevazute in acest plan se constata ca mentinerea copilului alaturi de parintii sai nu este posibila;
 • Colaboreaza cu D.G.A.S.P.C. Bacau in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate informatiile solicitate din acest domeniu precum si alte institutii de specialitate;
 • Urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familie;
 • Viziteaza periodic familiile si copiii care beneficiaza de servicii si prestatii;
 • Asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local.

3.Acte necesare intocmirii dosarului de plasament familial

 • Cerere;
 • Copii xerox dupa actele de stare civila ale solicitantilor (BI,certificat de casatorie, certificat de nastere);
 • Copii xerox dupa certificatul de nastere al copilului (copiilor);
 • Adeverinte medicale pentru solicitanti;
 • Adeverinte de venituri pentru solicitanti sau, daca este cazul cupoane de pensie;
 • Adeverinte de la scoala si caracterizare pentru copil.

Alocatii si Indemnizatii

 

 

 
 

1.Domeniul de activitate

 • Alocatie de stat(200 lei/luna = 0-2 ani, 42 lei/luna=2-18 ani);
 • Indemnizatie crestere copil

2.Cadrul Juridic

 • OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Legea 7/2007, privind aprobarea OUG 148/2005, privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului pina la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap);
 • OUG 148/2005, privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului pina la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap)
 • H.G. 1025/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 148/2005;
 • Legea 61/1993, privind acordarea alocatiei de stat pentru copii, (republicata)
 • H.G. 577/2008, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 61/1993, privind acordarea alocatiei de stat pentru copil, (republicata);
 • Legea 257/2008 pentru modificarea alin(1) al art. 1 din O.U.G. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.
 • H.G. 1682/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

3.Servicii oferite

 • Primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului;
 • Primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea stimulentului de insertie pe piata muncii;
 • Primirea si inregistrarea cererilor privind modificarea, incetarea sau suspendarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului;
 • Primirea si inregistrarea cererilor in vederea acordarii alocatiei de stat pentru copil (200 lei/luna = 0-2 ani, 42 lei/luna=2-18 ani);

4.Indemnizatie/stimulent

Beneficiaza de indemnizatie/stimulent pentru cresterea copilului pina la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap):

 • Persoanele care in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal
 • 1.Pentru copii nascuti pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, se vor aplica prevederile actuale, reglementate prin OUG 148/2005, cu stabilirea indemnizatiei la nivelul de 75% din media veniturilor, dar nu mai putin de 600 lei si nici mai mult de 3.400 lei. Cuantumul este mai avantajos fata de cel acordat in prezent, care este redus cu 15% conform Legii nr. 118/2010 (75% fata de 72.25% in prezent).
   

Noua formula de acordare a indemnizatiei pentru copii nascuti incepand cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea de masuri optionale la dispozitia parintilor, pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Variantele pentru care pot opta parintii sunt urmatoarele:

Varianta I:In situatia in care parintele opteaza pentru ramanerea in concediul pentru cresterea copilului pana la data la care implineste varsta de 1 an, conform actului normativ adoptat:
- Va primi o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei;
- Va beneficia de un stimulent de insertie pe piata muncii in cuntum lunar de 500 de lei, daca parintele se intoarce la activitatea profesionala pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an. In acest caz, stimulentul se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani;
- In situatia in care parintele nu revine pe piata muncii, acesta va putea opta pentru acordarea unui concediu fara plata pentru ingrijirea copilului cu varsta intre 1 an si 2 ani.

Varianta II: In situatia in care parintele opteaza pentru ramanerea in concediul pentru cresterea copilului pana la data la care acesta implineste varsta de 2 ani, conform actului normativ adoptat:
-Parintele va primi o indemnizatie lunara in cuntum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei;
- Pentru aceasta otiune stimulentul de insertie nu se acorda.

Pentru copilul cu handicap, parintele care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de lege, va beneficia de concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se va acorda in cuntum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimile 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.
In cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizeaza, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

MASURI SUPLIMENTERE APLICABILE ORICAREI SITUATII:
- Suplimenterea cuantumului indemnizatiei cu suma de 600 de lei incapand cu cel de-al doilea copil pentru sarcinile multiple;
- Suplimentarea cuantumului indemnizatiei cu suma de 600 de lei pentru nasterile survanite in interiorul perioadei de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului;
- Plata in toata aceasta perioada a contributiei de asigurari sociale de sanatate;
- Constituirea perioadelor de concediu ca si perioade asimilate in sistemul asigurarilor de sanatate, in sistemul asigurarilor sociale si al asigurarilor pentru somaj;
- Perioadele mentionate anterior consituie vechime in munca si in serviciu;
- Introducerea unei noi dispozitii, care interzice angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu inclusiv timp de 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate, in cazul salariatei/salariatului care se afla in concediu pentru cresterea copilului sau in cazul celor care se afla in plata stimulentului de insertie;
- Prelugirea concediului fara plata acordat dupa primele 3 nasteri, respectiv dupa primii 3 copii, de la 3 luni, la 4 luni, in vederea transpunerilor prevederilor Directivei Consiliului 2010/18/Ue din 8 martie 2010 de punere in aplicare a acordului-cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul pentru cresterea copilului incheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC.
 

 • 2.Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta reprezentand indemnizatii si stimulent de insertie se stabilesc dupa cum urmeaza:
  1. incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depuse in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
  2. incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
  3. incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
  4. de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a)-c).
 • 3.Institutia la care se depun cererile insotite de actele doveditoare:
  • 3.1.La Serviciul Public de Asistenta Sociala sau Compartimentul de Asistenta Sociala, din cadrul Primariei Blagesti.
 • 4.Documentele necesare pentru obtinerea dreptului:
  • 4.1.Pentru persoanele care depun cererile la primarii (pct.3.1.), actele necesare sunt:
   • cererea conform Normelor metodologice de aplicare a OUG 111/2010;
   • copie dupa certificatul de nastere a copilului si, dupa caz, livretul de familie;
   • copie dupa B.I./C.I. a ambilor parinti;
   • adeverinta privind veniturile realizate 12 luni anterior nasterii copilului;
   • act aditional/decizie de suspendare a contractului de munca;
   • hotarirea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredinatre a adoptiei, hotarirea judecatoreasca sau hotarirea comisie pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original)
   • certificatele de nastere ale tuturor copiilor (copie si original);
   • adeverinta tip eliberata de angajator din care sa rezulte stagiul de cotizare;
   • declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.5 alin(2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
   • declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
   • certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap (daca este cazul);
   • adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen (daca este cazul);
   • alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.
   • extras cont (pentru persoanele care doresc plati prin cont bancar).
   • dosar sina din carton (coperti intregi);
 • 5.Cuantumul indemnizatiei pentru cersterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, luindu-se in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului si impartita la 12.Cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
  • au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
  • s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respective a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj;
  • au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata
  • au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii;
  • se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
  • au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului;
  • au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap;
  • au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului;
  • se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, asa cum este aceasta definita de Legea nr. 53/2003-Codul muncii, cu modiftcarile si completarile ulterioare;
  • si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in rnisiune permanenta in strainatate;
  • au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;
  • frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicate;
  • au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de art. 20 si 21 din Hotararea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ulterioare;
  • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in scelasi an catendahstic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
  • se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic;
  • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
  • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursur de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a invatamantului postuniversitar la nivelul studiiior universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
  • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
  • se afia in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar si postuniversitar la nivelul studiiior universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiiior;
  • au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
  • se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire.

   In vederea acordarii drepturiior prevazute la alin. (1), persoanele care au realizat activitati profesionale in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state care aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Reguiamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Reguiamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulament, beneficiaza de totalizarea perioadelor de activitate realizate in aceste state in conditiile prevazute de acesta.

   De indemnizatie/stimulent beneficiaza optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului, daca indeplinesc conditiile OUG 111/2010, beneficiaza de indemnizatie si persoana care: a adoptat copilul, careia i s-a incredintat in vederea adoptiei, care are copilul in plasament sau plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copii sai, sau care a fost numit tutore (in situatia acestora din urma se are in vedere indeplinirea conditiilor timp de 12 luni anterior adoptiei, plasamentului, tutelei dupa caz.)

   Concediul si indemnizatia se acorda pentru primii 3 copii nascuti dupa 1 ianuarie 2006 ( se iau in considerare si copii nascuti inainte de aceasta data, daca solicitantul a indeplinit conditiile de acordare a indemnizatiei dupa 1 ianuarie 2006

   Indemnizatia/stimulent se acorda daca solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  • este cetatean roman, strain sau apatrid;
  • are, conf. legii, domiciliul/resedinta pe teritoriul Romaniei;
  • locuieste in Romania impreuna cu copilul/copii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora. 
  •  
  • 5.Precizari referitoare la termenele de depunere a declaratiilor privind intervenirea unei modificari: 
   • Beneficiarul drepturilor prevazute de OUG 111/2010 este obligat sa comunice in scris orice midificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acestora.

   6.Acte necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie de stat 

   • Certificat de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul -copie si original;
   • Copiile de pe certificatul de nastere ale copiilor nascuti anterior;
   • Actele de identitate ale reprezentantilor legali - copie si original;
   • Dosar cu sina;

   7.Alte acte solicitate dupa caz: 

   • Certificat de casatorie;
   • Hotarire de divort;
   • Hotarire judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, de plasament, de plasament in regim de urgenta, de instituire a tutelei;
   • Certificat de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap;
   • Extras de cont daca se solicita plata in cont personal/de card.

Elemente: 1 - 3 din 3