50.000 de lei ( pana la 01septembrie 2015 ) pentru infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor in mediul rural

50.000 de lei ( pana la 01septembrie 2015 ) pentru infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor in mediul rural
 

 

50.000 de lei ( pana la 01septembrie 2015 ) pentru infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor in mediul rural

Obiectivul Programului national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural, il constituie stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate in mediul rural prin facilitarea  accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului IMM-urilor infiintate in mediul rural la sursele de  finantare in contextul reducerii discrepantelor economice dintre mediul urban si cel rural.

Programul urmareste:

- imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor  nou create si a celor existente in mediul rural;

- reducerea  discrepantelor economice dintre mediul urban si cel rural;

- sprijinirea demararii  si dezvoltarii firmelor infiintate in mediul rural;

- cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private din mediul rural;

 

            Prezenta procedura instituie o schema transparenta de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis.

Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

1.    Conditiile de eligibilitate

1.1 Valoarea maxima nerambursabila

Valoarea maxima a cheltuielilor eligibile aferente proiectului va fi de 50.000 lei / beneficiar

1.2 Durata de implementare a proiectului

Termenul maxim de semnare a contractului de finantare este 01 Septembrie 2015. In maxim 30 de zile lucratoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul OTIMMC.

1.3 Contributia eligibila minima a solicitantului

 

% Contributie proprie

Tipul beneficiarului

10%

  • microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale

 

2.  Solicitanti eligibili

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici: microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, dupa caz, care se incadreaza la data solicitarii in una dintre urmatoarele categorii:

 

a)  sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti si se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004;

b)  sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale (inregistrate in registrul comertului si autorizate conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale);

c)  au cel  mult 1 an de la inregistrarea la Registrul Comertului la  data inscrierii in Program;

d)  societatea are  sediul in mediul rural si activitatea societatii se desfasoara de asemenea in mediul rural;

e)  codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil si autorizat la momentul inscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

f)   si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat si bugetele locale;

g)  nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

h)  au sediul, sunt inregistrati si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

i)   nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

j)   nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile “Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

k)  nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;

l)  nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro in trei ani fiscali consecutivi la nivelul   intreprinderii unice, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

m) au obtinut cel putin 60 puncte in urma completarii on-line a planului de afaceri, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3  la prezenta procedura;

 

3. Obiectul finantarii (Cheltuieli eligibile)

a)                 Achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale;

b)                Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

c) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii,  sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.);

e) mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile in cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

f)  realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita a 10000lei; se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, fara hosting;

g) promovarea on line a activitatilor, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor pe suport hartie si pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare in media in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta;

h) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibila/decontata a proiectului, mai putin consultanta). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata  a fi desfasurata una din activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

i) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv ( nu mai mult de 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);

j) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

 

4. Activitati neeligibile

Nu beneficiaza de prevederile Programului:

  • intermedieri financiare si asigurari:

-              641 – Intermediere monetara

-              642 – Activitati ale holdingurilor

-              643 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

-              649 – Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

-              651 – Activitati de asigurari

-              652 – Activitati de reasigurare

-              653 – Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

-              661 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii

-              662 – Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii

-              663 – Activitati de administrare a fondurilor

  • tranzactii imobiliare:

-                     681 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

-                     682 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

-                     683 – Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

  • 920 – Activitati de jocuri de noroc si pariuri
  • productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:

-                     110 – Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)

-                     1200 – Fabricarea produselor din tutun

-                     2540 – Fabricarea armamentului si munitiei

-                     2051 – Fabricarea explozivilor

-                     4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun

-                     4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate

-                     4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

  • productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie, precum si:

a)                 activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:

-                     031 – Pescuitul

-                     032 – Acvacultura

b)                 activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;

-                     011      Cultivarea plantelor nepermanente

-                     012      Cultivarea plantelor din culturi permanente

-                     013      Cultivarea plantelor pentru inmultire

-                     014      Cresterea animalelor

-                     015      Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

-                     016      Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare

-                     017      Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii

 

c)                  activitati de procesare si marketing ale produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:

  1. cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
  2. cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);

d)                activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e)                 ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;

f)                  ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN  Rev.2)

-                     051 – Extractia carbunelui superior

-                     052 – Extractia carbunelui inferior

-                     061 -  Extractia petrolului brut

-                     062 -  Extractia gazelor naturale

-                     0721 – Extractia minereurilor de uraniu si toriu

-                     0892 – Extractia turbei

-                     091 – Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

-                     099 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

g)                 ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa contra cost.

 

(2) Nu pot beneficia de Alocatii Financiare Nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro, echivalentul in lei. Operatorii economici care vor depasi acest prag prin insumarea Alocatiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare numai pana la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul in lei.

(3)  Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul implicat in implementarea Programului si ofertanti, atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile sau in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul implicat in implementarea Programului si rudele acestora.