Acte necesare obtinerii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap

 

 

 • Dosar plic
 • Cerere tip - vizata de DGASPC Bacau
 • Copie de pe actul de identitate  al reprezentantului legal;
 • Copie de pe actul de identitate al unuia dintre parinti (in cazul copilului minor)
 • Copie de pe certificatul de  incadrare in grad  handicap al persoanei care necesită asistent personal, vizată de funcţionarul însărcinat cu primirea dosarului;
 • Copie de pe buletinul de identitate al persoanei cu handicap grav sau certificatul de naştere, în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
 • Anchetă socială;
 • Procura speciala - Notar sau Dispozitie de instituire a curatelei pe seama bolnavului
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Cupon de pensie al bolnavului
 • Declaratia bolnavului  sau a unui membru al familiei (pe proprie raspundere) din care sa rezulte ca este  de acord ca persoana desemnata sa-i ridice si sa-i administreze indemnizatia lunara;
 • Extras de cont de la CEC sau BRD - pe numele reprezentantului legal.