Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 

          Cine poate beneficia de subvenţiile/măsurile de sprijin pe suprafaţă acordate de APIA?
Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea.

        Ce reprezintă cererea unică de plată pe suprafaţă?
Cererea unică de plată pe suprafaţă reprezintă solicitarea pe care fermierul o depune anual la Centrul Judeţean/Centrul local sau al Municipiului Bucureşti al APIA, pentru efectuarea plăţilor în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă. Un agricultor are dreptul să depună anual o singură cerere unică de plată pe suprafaţă conform art. 11 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.
Prin depunerea cererii unice de plata pe suprafaţă, fermierii pot accesa plăţi în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă și plăţi pentru măsurile de dezvoltare rurală din Axa II.

        Care sunt documentele care însoţesc cererea unică de plată pe suprafaţă?
Fermierul persoană fizică/administratorul formei simplă de asociere fără personalitate juridică prezintă:
- actul identitate-CI/BI/paşaport;
- dovada contului bancar activ;
- în cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, modificată prin Legea nr. 139/2007, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

Fermierii persoane juridice prezintă la depunerea cererii, după caz:
- actul de identitate al administratorului/reprezentantului desemnat-CI/BI;
-  dovada contului bancar activ;
- actele care dovedesc forma de organizare şi numirea/desemnarea administratorului / reprezentantului (de ex. Hotărârea Adunării Generale, Actul constitutiv şi/sau Statutul şi/sau Contractul de societate şi/sau Acordul de constituire, etc.);
-  documentele care dovedesc înregistrarea fiscală (de ex. certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actul pentru codul fiscal, etc.);
        Care sunt condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un fermier pentru a beneficia de sprijinul direct pe suprafaţă?
- să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
-să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.
        Ce pachete pot accesa fermierii prin măsura 214?
Plăţile de agro-mediu se acordă fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani începând cu data semnării angajamentului.
Fermierii pot accesa următoarele pachete:
- pachetul nr. 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală;
- pachetul nr. 2 - practici agricole tradiţionale pe pajiştile cu înaltă valoare natural. Această opţiune se poate adăuga pachetului de bază nr. 1;
- pachetul nr. 3 - pajişti importante pentru păsări – cu varianta 3.1- Crex Crex şi varianta 3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus;
- pachetul nr. 4 - culturi verzi - pachetul este disponibil la nivelul întregii ţări. Se poate aplica pentru maximum 80% din terenul arabil aparţinând unei ferme;
- pachetul 5 – agricultura ecologică;
  ◦◦ varianta 5.1 culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);
  ◦◦ varianta 5.2 legume (inclusiv ciuperci şi cartofi);
  ◦◦ varianta 5.3 livezi;
  ◦◦ varianta 5.4 vii;
  ◦◦ varianta 5.5 plante medicinale şi aromatice;
- pachetul 6 - pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.);
- pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis).