Ajutor Social

 

         Acordarea ajutorului social familiilor si persoanelor singure, cetateni romani, straini sau apatrizi, care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul comunei Blagesti, precum si celor fara locuinta aflate in situatie de nevoie, care traiesc in adaposturi improvizate.

       

1.Baza legislativa


 

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior;
 • H.G.R. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001;
 • Ordinul nr. 920/2006 privind Procedura de lucru in vederea implementarii prevederilor art. 15(2) din Legea nr. 416/2001 si ale art. 32(2) din anexa la H.G.R. nr. 1010/2006;
 • H.G.R. nr. 1507/12.12.2007 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
 • H.G.R. nr. 11/09.01.2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti;
 • Legea nr. 51/19.03.2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.


 

2.Beneficiari


 

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin hotarire de guvern, au dreptul la un ajutor in cuantum de:


 

 • Persoana singura - 100 lei
 • Familia formata din 2 persoane - 181 lei
 • Familia formata din 3 persoane - 252 lei
 • Familia formata din 4 persoane - 314 lei
 • Familia formata din 5 persoane - 372 lei


 

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 25 lei (RON).
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 500 lei lunar


 

3.Acte necesare


 

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social;
 • Acte doveditoare privind componenta familiei:
  • Pentru cetatenii romani
  • B.I. - buletin identitate;
  • C.I. - carte de identitate;
  • C.I.P. - carte de identitate provizorie.


 

 


 

  • Pentru cetatenii straini sau apatrizi
  • C.i. - carnet de identitate;
  • L.S.T. - legitimatie de sedere temporara;
  • D.I. - document de identitate
 • Certificate de nastere ale copiilor;
 • Certificat de casatorie;
 • Certificat de deces;
 • Hotarire definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului, mandatul postal in care se specifica cuantumul alocatiei de intretinere;
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr.I sau gr.II de invaliditate pentru persoanele aflate in intretinere + talon + adeverinta salariu insotitor;
 • Sotii despartiti in fapt cu copii trebuie sa prezinte hotarirea judecatoreasca privind stabilirea domiciliului minorului si a pensiei de intretinere conform prevederilor Codului Familiei;
 • In cazul divortului cu copii incredintati se va prezenta hotarirea judecatoreasca privind pensia de intretinere;
 • Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati vor prezenta dovada faptului ca sunt in evidenta Agentiei Locale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru incadrarea in munca si nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregatire profesionala;
 • Certificat fiscal eliberat de Serviciul taxe si impozite;
 • Certificat de venituri eliberat de Administratia Finantelor Publice;
 • Adeverinta de la Biroul Agricol ;
 • Acolo unde s-a stabilit obligativitatea platii unei pensii de intretinere in urma divortului, se va prezenta hotarirea judecatoreasca de divort, hotarire judecatoreasca privind pensia de intretinere, talonul sau mandatul postal;
 • Certificatul medical privind incapacitatea de munca (acolo unde este cazul) de la medicul expert al asigurarilor sociale Bacau;
 • In cazul copiilor de virsta scolara care nu urmeaza o forma de invatamint organizata, potrivit legii, se va prezenta declaratie notariala;
 • In cazul in care sotul satisface serviciul militar obligatoriu se va prezenta adeverinta de la Centrul Militar, in care se va specifica perioada si cuantumul ajutorului acordat sotiei;
 • Talon somaj;
 • Talon alocatie de stat pentru copil prescolar;
 • Adeverinta de elev in care se va specifica daca beneficiaza de alocatie de stat si bursa (cuantumul);
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inapta de munca trebuie sa prezinte decizie pentru pierderea capacitatii de munca (gradul I sau II de invaliditate);
 • Talon pensie de urmas + decizie in cazul copiilor care au parinti decedati;
 • In cazul salariatilor adeverinta eliberata de angajator in care se va specifica salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii de ajutor social;
 • In cazul persoanelor angajate pe baza de conventie civila de prestari servicii, adeverinta eliberata de angajator cu salariul net realizat in luna anterioara.


 

4.Conditii de acordare


 

Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la Serviciul Public Local de Asistenta Sociala.


 

Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va efectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara locuinta.


 

In vederea acordarii ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure, se va tine cont si de bunurile existente in gospodarie, ce depasesc cantitativ, categoriile de bunuri prevazute in lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, luindu-se in calcul veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor respective.


 

De asemenea, persoanele apte de munca care solicita ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au urmatoarele obligatii:


 

 • sa dovedeasca, din 3 in 3 luni, cu adeverinta eliberata de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca ca: sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, nu au refuzat un loc de munca, nu au refuzat perticiparea la servicii pentru stimularea fortei de munca, la servicii de formare profesionala sau participarea la un program de pregatire rofesionala.
 • sa presteze lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.


 

Acordarea sau, dupa caz,neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisa a primarului.


 

In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuiaza anchete sociale la interval de 6 luni.