Anunţ licitaţie pentru vânzarea unui imobil (teren) aflat în domeniul privat al comunei Blăgeşti, jud. Bacău

Anunţ licitaţie pentru vânzarea unui imobil (teren) aflat în domeniul privat al comunei Blăgeşti, jud. Bacău

COMUNA BLĂGEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Blăgesti, tel.: 0234 – 268 010; fax: 0234 – 268 030; e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com

 

Anunţ licitaţie pentru vânzarea unui imobil (teren) aflat în domeniul privat al comunei Blăgeşti, jud. Bacău

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

Denumire: COMUNA BLĂGEŞTI;

Sediu: strada Aleea Şcolii, nr. 1, comuna Blăgeşti, judeţul Bacău;

Date de contact:

telefon: 0234-268-010;

fax: 0234-268-030;

e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com;

website: www.primaria-blagesti.net;

persoana de contact: MUNTEANU LAURENŢIU – PRIMAR;

 1. Informaţii generale privind obiectul vânzării:

Obiectul vânzării il constituie terenul în suprafaţă de 1922 mp, din comuna Blăgeşti, judeţul Bacău, identificat prin nr. cadastral 64043, înscris în cartea funciară nr. 64043 şi face parte din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale conform HCL nr. 42/31.10.2021.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă depusă la sediul Primăriei Blăgeşti, jud. Bacău, str. Aleea Şcolii, nr. 1, loc. Blăgeşti, jud. Bacău;
  2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii publice locale de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Registru Agricol şi Cadastru, Primăria Blăgeşti, jud. Bacău;
  3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 100 ron;
  4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.07.2023, ora 10.00;
 1. Informaţii privind ofertele:
  1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.07.2023, ora 10.00;
  2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Blăgeşti, strada Aleea Şcolii, nr. 1, comuna Blăgeşti, judeţul Bacău;
  3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: se depune într-un singur exemplar, în doua plicuri sigilate: unul interior şi unul exterior;
 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.07.2023, ora 10.00 la sediul Primăriei Blăgeşti, jud. Bacău;
 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Buhuşi, str. Doctor Carol Davila, Ors. Buhuși, jud. Bacău, c.p. 605100;
 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.07.2023;

Publicat astazi, 29.06.2023

Ora, 12.00