Anunt

Anunt

CONCURS

ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

AUDITOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIT PUBLIC INTERN

 

          U.A.T. comuna Blăgești organizează  în data de 21.09.2022 ora 11:00, la sediul Primăriei comunei Blăgești din str. Aleea Școlii, Nr. 1 – sala Căminul Cultural, concurs pentru ocuparea funcției de auditor, clasa I, grad profesional asistent, funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Audit Public Intern, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind  de  8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

          Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Blăgești, Compartimentul Resurse Umane, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 12.09.2022 și trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. formularul de înscriere conform Anexei nr. 3 din HGR nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare - se pune la dispoziţia candidaţilor prin publicarea pe pagina de internet a autorității publice www.primaria-blagesti.net  la secțiunea Infomații Publice – Anunțuri – Concurs, în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului sau se poate solicita la sediu Primăriei comunei Blăgești, Compartimentul Resurse Umane, persoana de contact Oprea Cristina, consilier superior.
  2. curriculum vitae, modelul comun european;
  3. copia actului de identitate;
  4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  5. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției publice de execuție auditor, clasa I, grad profesional asistent (Modelul orientativ al adeverinţei menţionate  este prevăzut în anexa nr. 2D din HGR nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.    Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.)
  6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.);
  7. cazierul judiciar;
  8. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

          Copiile de pe actele enumerate mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap pentru candidații cu dizabilităti, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

          Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile științe juridice sau științe economice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare executării funcției publice de execuție 1 an.

            Alte relaţii suplimentare privind înscrierea la concurs se pot obţine la sediul Primăriei comunei Blăgești, Compartiment Resurse Umane, persoana de contact Oprea Cristina, consilier superior sau la telefoanele 0234.268.010 şi 0753.54.64.31, între orele 08:00 – 14:00 sau pe adresa de email: primaria_blagesti@yahoo.com.

PRIMAR,

LAURENȚIU MUNTEANU

 

Anunt_concurs_FP_API_auditor_asistent.doc (66048)
Atributii_.auditor.docx (24750)
Bibliografie_tematica_auditor_.asistent.docx (17312)
Formular de inscriere _auditor.docx (16973)
Model de adeverintă vechime munca.docx (13909)
Model_CV_.European.doc (38400)
 

Publicat astazi, 22.08.2022

Ora, 08.00