Anunt consultare publica

Anunt consultare publica

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA BLAGESTI
JUDETUL BACAU

ANUNT
02 NOIEMBRIE 2017

Anunt consultare publica pentru proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor si a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2018


Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, initiaza procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pentru proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor si a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2018.
Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primariei comunei Blagesti www.primaria-blagesti.net sau la sediul institutiei.
Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi depuse pana la data de 20.11.2017 la sediul Primariei comunei Blagesti sau se pot transmite pe adresa de email: primaria_blagesti@yahoo.com.

 

 

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea impozitelor, taxelor locale si a altor taxe speciale care constituie surse de
venit ale bugetului local pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Blagesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara:
Avand In vedere:
- raportul nr.9433/17.10.2017 al compartimentului Contabilitate Impozite si Taxe;
- expunerea de motive nr.38387/03.10.2017 a Primarului comunei Blagesti;
- Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal - modificata si completata;
- O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, modificata prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe;

- Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale - modificata si completata;
- H.G.  nr. 1309/2012  privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala - modificata si completata;
- prevederile Legii nr.195/2006 - legea cadru a descentralizarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Blagesti;

- in baza prevederilor art.27, art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, art.45, art.48, alin.2 si art. 15, alin.1, lit.b din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001 republicata si modificata

SE PROPUNE:

Art.1. Se aproba impozitele, taxele locale si taxele speciale, prevazute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal - modificata si completata, si a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2018, conform anexei la prezenta.

Art.2. Se aproba mentinerea bonificatiei de 10%  pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru intregul an fiscal de catre persoanele fizice pana la data de 31 martie a anului 2018 si acordarea bonificatiei de 10%  si pentru persoanele juridice care achita anticipat numai impozitul pe cladiri si impozitul pe teren pana la 31 martie a anului 2018.
Art.3. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2017, mai mici de 20 lei, se anuleaza, plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.
Art.4. Se aproba reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport pentru mijloace de transport agricole, utilizate efectiv in domeniul agricol si mijloace de transport hibride.
Reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol si mijloacele de transport hibride se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.
Art.5. Prezenta Hotarare intra in vigoare incepand cu data de  01.01.2018.
Art.6. Prezenta Hotarare poate fi contestata in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile Legii nr.554/2004 - legea contenciosului administrativ, modificata si completata.

Art.7. Compartimentul Contabilitate Impozite si Taxe, precum si celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari care va fi adusa la cunostinta publica de catre Serv. Impozite si Taxe prin mijloace mass-media si prin afisare.

TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE STABILITE IN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2018, IN ATASAMENTUL DE MAI JOS:

pr impoz..pdf (1247799)