Atestatul de producator şi Carnetul de comercializare

Atestatul de producator şi Carnetul de comercializare
 

 

Atestatul de producator şi Carnetul de comercializare

Începând cu luna mai 2015, comercializarea produselor agricole obtinute în gospodãria proprie se va face în baza «Atestatului de producãtor», document care va înlocui «Certificatul de producãtor» eliberat conform HG nr. 661/ 2001, act normativ abrogat. Atestatul de producãtor este valabil un an calendaristic de la data emiterii si se vizeazã semestrial, prin aplicarea stampilei si semnãturii primarului comunei, orasului sau municipiului.

Potrivit Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, costurile generate de tipãrire a atestatului de producãtor din sectorul agricol si a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportã din bugetele locale ale judetelor. Sumele cheltuite pentru tipãrire se recupereazã prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea atestatelor. Formularele au un regim special, sunt prevãzute cu elemente de sigurantã si se tipãresc în conditiile legii, de cãtre Imprimeria Nationalã, la solicitarea consiliilor judetene.

 Atestatul este valabil un an

Atestatul de producãtor este valabil un an calendaristic de la data emiterii si se vizeazã semestrial, prin aplicarea stampilei si semnãturii primarului comunei, orasului sau municipiului. Producãtorii agricoli persoane fizice care vor sã comercializeze produse agricole vor trebui, mai întâi, sã obtinã un atestat de producãtor, care va înlocui certificatul de producãtor utilizat pânã în prezent. Atestatul de producãtor reprezintã documentul eliberat persoanei fizice care desfãsoarã activitate economicã în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia si care atestã calitatea de producãtor agricol persoana fizicã. Documentul va cuprinde numele si prenumele producãtorului agricol, precum si denumirea produselor si suprafata de teren exploatatã, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autoritãtile administratiei publice locale pe a cãror raza se aflã terenul/ferma/gospodãria.

Asociatiile profesionale vor aviza atestatul

Documentul se va elibera, la cerere, persoanelor fizice, dupã ce autoritãtile vor verifica, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât si pe baza celor din teren, dacã existã suprafetele de teren, respectiv efectivele de animale pentru care se solicitã eliberarea atestatului de producã tor. Ulterior, primarul va elibera atestatul de producãtor în termen de cinci zile lucrãtoare de la data solicitãrii, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agriculturã, dupã caz, constituite potrivit legii si organizate la nivel local si judetean.

Ce acte îţi trebuie

Atât atestatul de producător, cât şi carnetul de comercializare vor fi eliberate, la cerere, de primăriile pe raza cărora activează producătorii. Pe lângă cartea de identitate, cererea trebuie însoţită, obligatoriu, de o adeverinţă eliberată de “una din structurile asociative/profesionale/ patronale/ sindicale din agricultură, constituite conform legii şi organizate la nivel judeţean, regional sau naţional”. Cei care nu au făcut încă acest lucru trebuie să se înscrie fie într-o asociaţie, fie într-un sindicat al producătorilor agricoli, să-şi însuşească statutul organizaţiei respective, să participe la acţiunile acesteia, să achite cotizaţia s.a.m.d. Valabilitatea atestatului de producător este de doar un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

Carnetul de comercializare

Iniţial, proiectul actului normativ prevedea obligativitatea deţinerii de către producători a unui card electronic. “S-a renunţat la această formulă din cauza cheltuielilor pe care ar fi trebuit să le facă toate pieţele din ţară, cu infrastructura IT necesară pentru un astfel de sistem electronic”- au precizat surse apropiate Ministerului Agriculturii. Ca şi atestatul de producător, carnetul de comercializare se eliberează, la cerere, de primăriile pe raza cărora se află ferma/ gospodăria în care se obţin produsele destinate comercializării. Solicitantul trebuie să facă dovada că desfăşoară activitatea agricolă pentru care cere carnetul (legumicultură, apicultură etc). Toate cheltuielile cu tipărirea şi distribuirea acestor documente sunt suportate de autorităţile locale.


Cum se foloseste documentul?

Carnetul de comercializare a produselor va functiona practic precum un chitantier. Concret, atunci când vor vinde produse, în orice cantitate si structurã sortimentalã, indiferent de calitatea cumpãrãtorului, respectiv persoana fizicã sau persoana juridicã, agricultorii vor utiliza filele din acest carnet. Conform Legii nr. 145/2014, producãtorii agricoli persoane fizice care vor detine un atestat de producãtor si un carnet de comercializare vor putea sã îsi vândã produsele în spatii distincte, care vor fi amenajate în acest sens în piete. Procentul de alocare a spatiilor de vânzare distincte va fi de minimum 40% din totalul spatiilor de vânzare existente. Producãtorii agricoli vor fi obligati sã afiseze la locul de vânzare eticheta de produs, care va contine informatii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obtinerii produsului si pretul de vânzare.

Amenzi dure pentru producatorii neglijenti

Reglementãrile care au intrat recent în vigoare prevãd si o serie de sanctiuni pentru producãtorii care nu vor tine cont de regulile privind atestatul de producãtor si carnetul de comercializare. Cei care vor utiliza carnetul de comercializare fãrã sã respecte regimul de utilizare al filelor ar putea fi sanctionati cu amendã de la 200 lei la 1.000 lei. De asemenea, producãtorii agricoli care vor transporta produse agricole de la locul de detinere la locul de comercializare, dar nu vor respecta obligatia de a detine o filã completatã corespunzator cantitãt ilor si structurii sortimentelor transportate, ar putea primi o amendã de la 3.000 lei la 4.000 lei. În plus, dacã nu vor afisa eticheta de produs, comerciantii vor fi pasibili de o amendã cuprinsã între 100 lei si 300 lei. Amenzile cresc considerabil în cazul în care producãtorii comercializeazã produse, însã nu au un atestat de producãtor valabil si un carnet de comercializare a produselor. În aceastã situatie amenzile sunt între 15.000 si 22.500 lei. Dacã producãtorii vor vinde, în baza carnetului de comercializare, alte produse decât cele din productia proprie, atunci fapta constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 7.500 lei la 15.000 lei.