Bovine

Bovine
 

 
 

Ajutoarele nationale tranzitorii pentru bovine

 Primele pentru schemele de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, la specia bovine, se acorda o singura data pe an producatorilor agricoli inscrisi in evidenta Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA cu cod unic de identificare, in functie de criteriile de eligibilitate.


 

Conditii de eligibilitate

Sector lapte

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul lapte se acorda producatorilor agricoli care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • exploatatia de bovine sa fie inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor (RNE) la data solicitarii primei;

  • solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotei de lapte in anul de cota 2013 – 2014;

  • solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minim 3 tone lapte in anul de cota de referinta 2012 – 2013.

   Prima pentru aceasta schema se acorda pe cantitatea de lapte produs si inregistrat la livrari si/sau vanzari directe in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2012 - 2013.
   Pentru crescatorii de bovine nou-inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013-2014, prima se acorda producatorilor agricoli care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • exploatatia de bovine sa fie inregistrata in RNE la data solicitarii primei;

  • solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minim 3 tone lapte in anul de cota 2013-2014.

   Sector carne

   Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul carne se acorda producatorilor agricoli care indeplineasc cumulativ urmatoarele conditii:

   detin un efectiv de minim 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni la data de referinta de 31 ianuarie 2013, inregistrate in RNE;

  • exploatatia de bovine este inregistrata in RNE la data de referinta 31 ianuarie 2013 si la data solicitarii primei.


   Prima pentru aceasta schema se acorda pentru un efectiv de minim 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni, la care se adauga si tineretul bovin mascul si/sau femel cu varsta de minimum 7 luni, existent in exploatatie la data de referinta.

   Pentru exploatatiile de bovine infiintate in perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, prima se acorda producatorilor agricoli care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • detin un efectiv de minim 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni la data de 17 aprilie 2014, inregistrate in RNE;

  • exploatatia de bovine este inregistrata in RNE la data solicitarii primei.

   Documentele necesare acordarii primei

Cererea este insotita de urmatoarele documente:

  • copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaport/certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului comertului/certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz, precum si copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pasaport;

  • copie de pe dovada de inregistrare a solicitantului in Registrul unic de identificare - RUI al APIA, numai pentru exploatatii noi;

  • document coordonate bancare;

  • adeverinta emisa prin procedura SNIIA – Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor, de catre medicul veterinar cu drept de libera practica imputernicit, care atesta ca bovinele pentru care se solicita ajutor au fost identificate in exploatatia proprie/alta exploatatie, ca sunt inregistrate in RNE si sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi;

  • copia de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita prima/copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv, dupa caz, pentru solicitantii schemei decuplata de productie in sectorul carne, in cazul exploatatiilor infiintate in perioada 1 februarie 2013 - 17 aprilie 2014 si/sau nu au beneficiat de prima in anul 2013;

  • copie de pe dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct pentru solicitantii schemei decuplata de productie in sectorul lapte in cazul producatorilor agricoli nou-inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013 – 2014;

  • adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului in cazul in care acesta detinea un efectiv de maximum 19 capete vaci in exploatatie la data de 28 februarie 2014 sau in cazul producatorilor agricoli din exploatatiile nou-infiintate in perioada 1 februarie 2013 - 17 aprilie 2014, care detin maximum 19 capete vaci la data depunerii cererilor/ nou inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013 - 2014, eliberata de catre o organizatie a crescatorilor de bovine legal constituita, cu reprezentativitate nationala sau de catre o asociatie a crescatorilor de bovine legal constituita, afiliata la o organizatie a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala. Adeverinta se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este membru sau nu al organizatiei/asociatiei respective;

  • adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic, prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului si prin care se confirma mentinerea animalelor in Registrul genealogic al rasei, inscrise pana la data de 28 februarie 2014, in cazul producatorilor agricoli care la aceasta data detineau un efectiv de minimum 20 capete vaci in exploatatie sau se confirma inscrierea animalelor in Registrul genealogic al rasei, in cazul producatorilor agricoli din exploatatiile infiintate in perioada 1 februarie 2013 - 17 aprilie 2014/nou inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013 - 2014, care detin minimum 20 capete vaci la data depunerii cererii.


 

Lista cu organizatiile crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala precum si Lista cu asociatiile crescatorilor de bovine legal constituite afiliate la o organizatie a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala sunt postate pe site-ul APIA: 


 


 

Termene de depunere


 

Pentru anul 2014 solicitantii au depus cererea unica de plata in perioada 18 aprilie – 20 iunie 2014 pentru toate exploatatiile detinute cu cod atribuit de la Agentia nationala Sanitara Veterinara si pentru Sanatatea Alimentatiei – ANSVSA la centrul APIA judetean/local pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale, insotita de documente generale si documente specifice fiecarei categorii de animale in functie de schema aplicata.

Legislatia europeana:

 • Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul Politicii Agricole Comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Reg. (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Reg. (CE) nr. 1782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Regulamentul (CE) nr. 1122 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Reg. (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, cu modificarile si completarile ulterioare.


 

Legislatia nationala

 • Ordinul M.A.D.R. Nr. 573/17 aprilie 2014 pentru aprobarea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinta si a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic la speciile bovine si ovine/caprine si a ajutoarelor specifice pentru producatorii de lapte si de carne de vita si producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, in anul 2014.

  Sursa: gazeta de agricultura.


 

 •