Cretu Mihaela - Asistent Medical Comunitar

 
 

Asistenţă medicală comunitară

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    ART. 126

    (1) Dispoziţiile prezentului titlu reglementează serviciile şi activităţile din domeniul asistenţei medicale comunitare.

    (2) Asistenta medicală comunitara cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate organizate la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viata şi care se acorda în sistem integrat cu serviciile sociale.

    ART. 127

    (1) Asistenta medicală comunitara presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sanatos şi bolnav, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

    (2) Programele şi serviciile de asistenta medicală comunitara se realizează în concordanta cu politicile şi strategiile Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, ale altor instituţii ale autorităţii locale cu responsabilităţi în domeniu, precum şi cu cele ale autorităţilor locale.

    CAP. II

    Organizarea şi funcţionarea asistenţei medicale comunitare

    ART. 128

    (1) Pentru coordonarea programelor naţionale de asistenta medicală comunitara se înfiinţează Comisia Interdepartamentala pentru Asistenta Medicală Comunitara aflată în subordinea primului-ministru, denumita în continuare Comisia.

    (2) Comisia se constituie dintr-un preşedinte şi un număr impar de membri, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi ai organizaţiilor sau asociaţiilor autorităţilor locale.

    (3) Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi componenta nominală a Comisiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 129

    (1) Comisia se întruneşte în şedinţe ordinare de doua ori pe an şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.

    (2) Comisia primeşte sinteza rapoartelor anuale privind problemele medico-sociale de la nivelul comunităţilor.

    ART. 130

    Comisia are următoarele atribuţii:

    a) realizează Strategia nationala în domeniul asistenţei medicale comunitare;

    b) întocmeşte lista de prioritati care sa răspundă nevoilor identificate la nivelul comunităţilor;

    c) propune ordonatorului de credite necesarul de fonduri pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul asistenţei medicale comunitare.

    ART. 131

    Comisia isi realizează atribuţiile prevăzute la art. 130 cu suportul Unităţii de Management al Programelor de Asistenta Medicală Comunitara.

    ART. 132

    (1) Pentru realizarea programelor naţionale de asistenta medicală comunitara se înfiinţează Unitatea de Management al Programelor de Asistenta Medicală Comunitara (UMPAMC) în cadrul Şcolii Naţionale de Sănătate Publica şi Management Sanitar, denumita în continuare UMPAMC.

    (2) UMPAMC are drept atribuţie principala sprijinul tehnic şi metodologic pentru Comisia Interdepartamentala pentru Asistenta Medicală Comunitara.

    ART. 133

    Pentru realizarea atribuţiilor, UMPAMC poate solicita expertiza şi suportul tehnic al specialiştilor din instituţiile aflate în subordinea şi/sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice şi a altor organe ale autorităţii centrale cu responsabilităţi în domeniu.

    ART. 134

    Programele naţionale de asistenta medicală comunitara se derulează prin instituţiile aflate în subordinea şi/sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

    CAPITOLUL III

    Beneficiarii, obiectivele şi acordarea serviciilor şi activităţilor de asistenta medicală comunitara

    ART. 135

    (1) Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenta medicală comunitara este comunitatea dintr-o arie geografică definită, precum: judeţul, oraşul, comuna, satul, după caz, iar în cadrul acesteia în mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile.

    (2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:

    a) nivel economic sub pragul saraciei;

    b) şomaj;

    c) nivel educaţional scăzut;

    d) diferite dizabilitati, boli cronice;

    e) boli aflate în faze terminale, care necesita tratamente paleative;

    f) graviditate;

    g) varsta a treia;

    h) varsta sub 5 ani;

    i) fac parte din familii monoparentale.

    ART. 136

    (1) Serviciile şi activităţile de asistenta medicală comunitara sunt derulate de următoarele categorii profesionale:

    a) asistent social;

    b) asistent medical comunitar;

    c) mediator sanitar;

    d) asistent medical comunitar de psihiatrie;

    e) asistent medical de îngrijiri la domiciliu.

    (2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se încadrează cu contract individual de munca pe perioada determinata la unităţile sanitare desemnate, iar cheltuielile de personal se suporta în cadrul programelor naţionale de sănătate.

    (3) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) colaborează cu autorităţile locale şi cu serviciile de asistenta medicală şi socială.

    (4) Categoriile profesionale care activează în domeniul asistenţei medicale comunitare se includ în Clasificarea Ocupatiilor din România (C.O.R.).

    ART. 137

    Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenta medicală comunitara sunt:

    a) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;

    b) definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;

    c) dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenta medicală comunitara, adaptate nevoilor comunităţii;

    d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenta medicală comunitara;

    e) asigurarea eficacitatii acţiunilor şi a eficientei utilizării resurselor.

    ART. 138

    Obiectivele generale ale asistenţei medicale comunitare sunt:

    a) educarea comunităţii pentru sănătate;

    b) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificarii familiale;

    c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viata sanatos;

    d) educaţie şi acţiuni directionate pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos;

    e) activităţi de prevenire şi profilaxie primara, secundară şi tertiara;

    f) activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi tertiare;

    g) activităţi de consiliere medicală şi socială;

    h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-nascutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a batranului;

    i) activităţi de recuperare medicală.

    CAP. IV

    Finanţare

    ART. 139

    Finanţarea programelor de asistenta comunitara se realizează cu fonduri din bugetul de stat, bugetul autorităţilor locale, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.