Depunere cereri pentru ajutorul de stat pentru motorină

Depunere cereri pentru ajutorul de stat pentru motorină

 

 

                                                                                  

 

 

                                                                                                    22 aprilie 2016

INFORMARE DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Bacău (APIA BACĂU) informează că până la data de 03 mai se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

 

Pentru sector vegetal:

a) situaţia suprafeţelor, a structurii culturilor şi cantitatea de motorină utilizată pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci obţinută, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8;

b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul vegetal, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

d) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

e) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

 

Pentru  sector zootehnic:

 

a)situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

c) situația privind calculul efectivului:

 -  rulat realizat pentru păsări și/sau porci întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr.10 aferent perioadei;

- mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului din anexa nr.10;

- numărului de familii de albine/cutii pentru viermii de mătase realizat, aferent perioadei.

d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

e) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

 

Pentru  sector îmbunătățiri funciare:

a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;

b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11;

d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;

e) situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

 

                Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria                 „firme în dificultate”, dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială.

                Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de                     către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Centrul Judeţean Bacău