Dispozitie nr. 304 din 27.09.2018

Dispozitie nr. 304 din 27.09.2018

Privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe raza UAT Blagesti

Primarul comunei Blagesti, judetul Bacau;

Avand in vedere prevederile Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, Legii nr.159/2018 pentru modificarea si completare Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, O.U.G. nr.86/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, precum si pentru unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei;

Avand in vedere adresa nr. 20331 din 24.09.2018 a Institutiei PrefectuluivJudetului Bacau; 

In temeiul prevederilor 68(1) si 123(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

DISPUN:

Art.1. Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral din raza administrativ teritoriala a comunei Blagesti, pentru perioada campaniei electorale privind Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, dupa cum urmeaza:
teritoriala a comunei Blagesti, pentru perioada campaniei electorale privind
Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018,
dupa cum urmeaza:

- afisierul din centrul localitatii Blagesti   ---------     la Panoschi

- afisierul de la Buda -------------------------------------    la Caminul cultural

- afisierul de la Valea lui Ion --------------------------`    la Caminul cultural

- afisierul de la Tirdenii Mari --------------------------    centrul satului (langa scoala)

- afisierul de la Poiana Negustorului  --------------    langa Scoala Poiana Negustorului

Art.2. Se desemneaza d-nii Colbu Ion si Malinici Cosmin, politisti locali, sa verifice pe toata aceasta perioada, a se respecta afisarea numai in locurile stabilite si sa comunice eventuale incalcari si sa propuna sanctiunile prevazute de lege.

Art.3. Prezenta va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Bacau.

                                                                                                                    Publicat astazi, 28.09.2018

Dispozitie_nr_304.pdf (66885)