Dispozitie

Dispozitie

Privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare pe raza UAT Blăgești pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BLĂGEŞTI

PRIMAR

 

DISPOZIŢIE  

privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare pe raza UAT Blăgești

pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020

 

      Primarul comunei Blăgeşti, judeţul Bacău;

      Având în vedere prevederile  art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare;

      Având în vedere prevederile H.G. nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

          Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județul Bacău

nr. 2294/2.11.2020;

        În temeiul prevederilor art. 155(2) lit. ,,b” şi art. 196 (1)lit. ,,b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

 

DISPUN:

 

       Art.1. Se delimitează și se numerotează secțiile de votare din comuna Blăgești, pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020,  după cum urmează:

Nr. SV                      Sediul SV                                   Delimitarea SV

 

275                       Școala nr.1 Blăgești                 Votează cetățenii din satul Blăgești lit. A-G

276                       Școala nr.1 Blăgești                 Votează cetățenii din satul Blăgești lit. H-Z

277                       Școala nr.1 Buda                      Votează cetățenii din satul Buda

278                       Școala nr.1 Valea lui Ion          Votează cetățenii din satul Valea lui Ion

279                       Școala Țîrdenii Mari                 Votează cetățenii din satul Țîrdenii Mari

280                       Școala Poiana Negustorului      Votează cetățenii din satul Poiana Negustorului

 

Art.2. Prezenta va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Bacău și se va publica la sediul UAT Blăgești și pe pagina de net a instituției.

 

             PRIMAR ,                                   AVIZEZ PTR. LEGALITATE

                                                                        SECRETAR GENERAL,

       Laurenţiu Munteanu                                      Cecilia Colbianu

 

 

DISPOZIŢIE  

 

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza UAT Blăgești

pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților

 

      Primarul comunei Blăgeşti, judeţul Bacău;

      Având în vedere prevederile art.79, alin.(1) din Legea nr. 208/2015, cu  modificările și completările ulterioare,

      Având în vedere prevederile H.G. nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

          Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județul Bacău

nr. 2294/2.11.2020;

        În temeiul prevederilor art. 155(2) lit. ,,b” şi art. 196 (1)lit. ,,b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

 

DISPUN:

       Art.1. Se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral din raza administrativ teritorială a comunei Blăgești, pentru perioada campaniei electorale privind alegerea

Pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, după cum urmează:

  • afișierul din centrul localității Blăgești          la Panoschi
  • afișierul de la Buda                                        la Căminul cultural
  • afișierul de la Valea lui Ion                            la Căminul cultural
  • afișierul de la Țîrdenii Mari                           centrul satului(lângă școală)
  • afișierul de la Poiana Negustorului             lângă Școala Poiana Negustorului

Art.2. Se desemnează d-nii Colbu Ion și Mălinici Cosmin, polițiști locali, să verifice pe toată această perioadă, a se respecta afișarea numai în locurile stabilite și să comunice eventuale încălcări și să propună sancțiunile prevăzute de lege.

Art.3. Prezenta va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediu si pe pagina de net a instituției.

 

             PRIMAR ,                                   AVIZEZ PTR. LEGALITATE

                                                                         SECRETAR GENERAL,

       Laurenţiu Munteanu                                     Cecilia Colbianu