HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 

 

HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Hotarare 1064/2013

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24 decembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Articol unic
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


 

ANEXA - NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991Art. 1
In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) amenajament pastoral - documentatie care cuprinde masurile tehnice, organizatorice si economice necesare ameliorarii si exploatarii pajistilor;
b) autoritate competenta - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa;
c) utilizator - crescator de animale persoana fizica avand animale inscrise in Registrul national al exploatatiilor (RNE) /crescator de animale orice tip de persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilorCodului civil, avand animale proprii sau ale membrilor inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala;
d) capacitate de pasunat - reprezinta numarul de animale care pot fi hranite pe suprafata de 1 ha de pajiste in intreaga perioada de pasunat, se exprima in unitati vita mare (UVM) la hectar si se determina prin raportarea productiei efective la necesarul de furaje pentru 1 UVM.


Art. 2
Pajistile aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al municipiului Bucuresti administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate in domeniul public si/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului, cele aflate in proprietatea publica a statului administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, precum si pajistile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, inregistrate in registrul agricol ca pasune/faneata la data de 1 ianuarie 2007, alcatuiesc suprafata de pajisti care trebuie mentinuta la nivel national.

 Art. 3
Autoritatea competenta actualizeaza anual baza de date cu suprafetele de pajisti scoase din circuitul agricol si cu cele recuperate si analizeaza, la solicitarea directiilor pentru agricultura judetene, documentatiile privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a pajistilor si emite avizul potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 4
Administrarea pajistilor aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al municipiului Bucuresti se face de catre consiliile locale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 5
(1) Primarul, prin aparatul de specialitate, verifica respectarea masurilor pentru folosinta pajistilor, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(2) Pentru buna administrare a pajistilor, secretarul unitatii administrativ-teritoriale tine registrul cu actele de evidenta a pajistilor, planul cadastral al suprafetelor concesionate sau inchiriate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.


Art. 6
(1) Pentru mentinerea suprafetelor, punerea in valoare, folosirea optima a pajistilor si protectia mediului, se pot incheia contracte de inchiriere sau concesiune, cu asigurarea incarcaturii optime de animale, calculata conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul documentatiei de concesiune sau inchiriere a pajistilor amenajamentele pastorale si conditii speciale de indeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Utilizarea pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor se face de catre membrii colectivitatii locale, proprietari de animale inregistrate in RNE.
(4) In vederea incheierii contractelor de inchiriere sau concesiune a pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, crescatorii de animale din cadrul colectivitatii locale vor depune la compartimentul functional din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale documente care atesta ca animalele din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicita suprafete de pajisti sunt inscrise in RNE.
(5) Capacitatea de pasunat se stabileste de catre persoane imputernicite de catre primar si se aproba de consiliul local, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si se transmite la consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(6) Pretul mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajiste se stabileste, in conditiile legii, prin hotarari ale consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si se comunica consiliilor locale sau consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
(7) Pretul prevazut in contractele de concesiune/inchiriere pe hectar se aproba, in conditiile legii, de catre consiliile locale, in functie de capacitatea de pasunat si de pretul mediu al masei verzi comunicat de consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.


Art. 7
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe pajisti se pot amplasa constructii care deservesc activitati agricole, cu respectarea legilor in vigoare, respectiv:
a) adaposturi pentru animale, anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole pentru mulsul sau tunsul animalelor, pentru masini agricole si utilaje, pentru depozitarea furajelor, precum si adaposturi temporare si umbrare pentru animale;
b) surse de apa potabila, puturi, aductii de apa pentru exploatatie;
c) investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile, exclusiv in scopul asigurarii energiei pentru consumul propriu al exploatatiei, sub rezerva neafectarii exploatarii pajistilor.


Art. 8
(1) Modul de gestionare a pajistilor se stabileste prin amenajamente pastorale, in conditiile legii.
(2) Proiectele de amenajamente pastorale se intocmesc de catre specialistii din cadrul primariilor, al directiilor judetene pentru agricultura si din cadrul camerelor agricole judetene aflate in subordinea consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau de catre specialistii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, dupa caz, pana la data de 1 noiembrie 2014, si se aproba de autoritatea competenta, dupa care acestea se transmit detinatorilor/administratorilor pajistilor, dupa caz. Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizeaza la o perioada de 10 ani.
(3) Pana la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajistilor aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor administrate de consiliile locale ale acestora si al municipiului Bucuresti administrat de consiliul general, precum si a celor aflate in domeniul public si/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului se face conform regulamentului de pasunat intocmit de catre administratorii acestora.
(4) Amenajamentul pastoral se intocmeste in doua exemplare, unul pentru detinator/administrator si unul pentru directiile judetene pentru agricultura, respectiv a municipiului Bucuresti.
(5) Modul de implementare a amenajamentului pastoral se stabileste prin contractul de concesiune sau inchiriere, conform prevederilor legale in vigoare.


Art. 9
(1) Amenajamentul pastoral cuprinde:
a) actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schita pajistii sau planul cadastral;
b) determinarea suprafetei pajistii sau a portiunilor din care se compune pajistea, cu prezentarea denumirii, suprafetei, vecinatatilor si a hotarelor;
c) descrierea situatiei geografice si topografice a pajistii sau a diferitelor unitati in cazul in care pajistea se compune din mai multe portiuni;
d) descrierea solului pajistii;
e) descrierea florei pajistii;
f) calitatea pajistii;
g) determinarea partilor de pajiste care sunt oprite de la pasunat;
h) perioada de pasunat;
i) capacitatea de pasunat si incarcatura optima;
j) stabilirea cailor de acces;
k) stabilirea surselor si a locurilor de adapat;
l) locurile de adapost pentru animale si oameni;
m) impartirea pajistii pe unitati de exploatare si tarlale pentru diferite specii;
n) lucrarile care se executa in fiecare an pentru intretinerea si cresterea fertilitatii solului;
o) lucrarile de imbunatatire anuala si pe termen lung;
p) lucrarile tehnice si instalatiile care se utilizeaza, cu indicarea locului de amplasare.
(2) Incarcatura optima de animale, stabilita conform prevederilor legale in vigoare, se prevede in amenajamentul pastoral.
(3) Controlul implementarii amenajamentelor pastorale se realizeaza de inspectori din cadrul Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" prin oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie in zootehnie.


Art. 10
Introducerea animalelor pe pajisti este permisa doar in perioada de pasunat prevazuta in amenajamentul pastoral.

Art. 11
(1) Pentru insamantarea/suprainsamantarea pajistilor se utilizeaza semintele de plante prevazute in amenajament.
(2) Specialistii din unitatile de cercetare stiintifica din domeniul pajistilor, cresterii animalelor ierbivore si silvicultura, cei din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", la solicitarea directiilor judetene pentru agricultura, stabilesc formulele de amestecuri de graminee si leguminoase perene pentru suprainsamantarea si reinsamantarea pajistilor, in functie de conditiile naturale, modul de folosire si nivelul de intensivizare a productiei pajistilor.


Art. 12
Responsabilitatea pentru respectarea bunelor conditii agricole si de mediu revine exclusiv utilizatorilor.

Art. 13
(1) Controlul mentinerii, intretinerii si utilizarii fondului pastoral national se asigura de autoritatea competenta care raspunde de gestionarea si mentinerea suprafetelor de pajisti, prin personalul propriu si prin personalul structurilor teritoriale de specialitate, pentru:
a) controlul mentinerii suprafetelor de pajisti inregistrate la data de 1 ianuarie 2007 in Registrul agricol;
b) controlul modului in care se aplica si se respecta prevederile din amenajamentele pastorale;
c) modul de atribuire a pajistilor aflate in administrarea consiliilor locale.
(2) Primarul, prin aparatul de specialitate, asigura controlul cu privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajistile concesionate sau inchiriate.
(3) Pentru controlul respectarii regimului pastoral si a prevederilor amenajamentelor pastorale, utilizatorii de pajisti vor permite accesul personalului imputernicit, dupa instiintarea prealabila a acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.