Hotararea nr.30 din 24 mai 2017

Privind incadrarea in munca pe durata nedeterminata a doamnei Cuka-Bitoiu Elena in functia de manuitor carte

HCL_30_2017.pdf (529,6 kB)