Începând cu data de 11.01.2016, maşina de gunoi va veni în fiecare zi de luni.

Începând cu data de 11.01.2016, maşina de gunoi va veni în fiecare zi de luni.

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BLĂGEŞTI

 

HOTĂRÂREA NR.   51

Din 11.11.2015

privind APROBAREA TARIFELOR PENTRU PROIECTUL “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide” pentru anul 2016

 

Consiliul Local al comunei Blăgeşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 11 noiembrie 2015:

Având în vedere adresa nr. 72 din 03.11.2015 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Pentru Salubritate Bacău;

Văzând expunerea de motive a viceprimarului nr. 328/22.01.2015 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii din comuna Blăgeşti;

În baza prevederilor art.6 alin.(1) lit.”k”, art.7 alin.(1), art.26 alin.(2) lit.”c” respectiv alin.(4) şi (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.282 din Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art.36 alin.(4) lit.”c” şi alin.(6) lit.”a”, pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art.45 alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

Cu     14    voturi “pentru”,     ---       voturi “impotrivă”,     ---     “abţineri”

 

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Pentru anul 2016 se aprobă taxa specială pentru salubritate în cuantum de 3,76lei/persoană/lună pentru persoanele fizice din mediul rural pentru serviciile de colectare – transport, sortare, tratare, transfer şi depozitare.

ART. 2. Serviciul financiar contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Blăgeşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei  Blăgeşti, Instituţiei Prefectului şi va fi adusă la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                                  CECILIA COLBIANU

 

Hotararea nr. 51.pdf (845142)