Între 50.000 şi 70.000 de euro sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Între 50.000 şi 70.000 de euro sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

FINANȚARE 100% NERAMBURSABILĂ

 

·         50.000 euro (servicii)
·         70.000 euro (producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism)

 

Beneficiari eligibili

 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

1.       Fermieri sau membri unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);

2.       Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatial rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

3.       Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

 

Categoriile de solicitanti eligibili in functie de forma de organizare sunt:

PFA, I.I., intreprindere familiara, societate in nume colectiv (SNC), societate in comadita simpla (SCS), societate pe actiuni (SA), societate in comandita pe actiuni (SCA), societate cu raspundere limitata (SRL), societate comerciala cu capital privat, societate agricola, societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum, cooperativa agricola.

ATENȚIE!

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si nou infiintate (start-ups) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru unde se realizeaza proiectul trebuie sa fie amplasate in mediul rural).

Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfaşurată de solicitant! Sunt eligibili pentru finanțare doar solicitanții care propun coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul depunerii cererii de finantare in domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu erau autorizate ca si obiect de activitate la Registrul Comertului.

Nu sunt eligibili solicitantii care detin parti sociale (atat ca persoana juridica cat si prin persoane fizice avand calitatea de asociati) in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN (principal sau secundar autorizat la ONRC) ca si cel propus prin Planul de Afaceri.

Implementarea proiectului trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transa de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata.

Sprijinul public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

 

Sprijinul se va acorda sub forma de primă în două tranșe astfel:

·         70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finațare;

·         30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, fară a depășii cinci ani de la semnarea Contractului de Finanțare. 

 

Cheltuieli eligibile

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Domenii de diversificare:

1.       Activități de producție: fabricarea produselor textile, îmbracăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa – ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

2.       Activități meșteșugăreaști (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

3.       Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc).