Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole/animale în anul 2021

Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole/animale în anul 2021

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 

Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală

aplicabile pe terenuri agricole/animale în anul 2021

 

În anul 2021 începe perioada de tranziție către noua politică agricolă comunitară (PAC)

2021-2027, respectiv tranziția către implementarea unui Plan Național Strategic care,

în prezent, se elaborează la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat în

curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene.

 

Beneficiarii plăților compensatorii sunt:

✓      fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe

suprafață (P1-P7 şi P9-P11) ale măsurii de agro-mediu și climă (M.10),

✓      fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale

în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al măsurii de agro-

mediu și climă (M.10)

✓      fermierii activi care utilizează terenuri agricole, în cazul măsurii de agricultură

ecologică (M.11) și a măsurii care vizează zonele care se confruntă cu constrângeri

naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13).

 

A. Măsura 10  Agro-mediu şi climă (M.10)

(cf. Art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificarile ulterioare)

 

M10 are ca scop încurajarea fermierilor să adopte, pe baze voluntare, practici agricole

care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea habitatelor

specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice, precum și utilizarea

durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.

 

Prevederi comune pachetelor din Măsura 10

Pentru a beneficia de plăți în cadrul acestei măsuri, fermierii trebuie  desfășoare o

„activitate agricolă”, așa cum este definită în legislația națională și să respecte

condițiile de eligibilitate, cerințele specifice și cerințele de bază relevante fiecărui

pachet, conform fișei măsurii 10 din PNDR 2014 – 2020.

 

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha) sau

pe UVM (pentru pachetul 8 din Măsura 10, calculat pentru femelele adulte de

reproducție de rasă pură), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare.

Angajamentele aflate în desfășurare continuă până la finalizarea perioadei de 5 ani

asumate la data semnării acestora.

 

În Campania 2021 vor putea fi deschise angajamente noi:

•      pentru o perioadă de 2 ani în cazul angajamentelor aferente pachetelor 1, 2, 3,

4, 5, 6, 9 și 11 ale M.10;

•      pentru o perioadă de 5 ani în cazul angajamentelor aferente pachetelor 7, 8 și

10 ale M.10.

 

Cerințe specifice aplicabile tuturor pachetelor M.10:

• beneficiarii trebuie să țină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu

implementarea cerinţelor de agro-mediu (caiet de agro-mediu),

• beneficiarii     trebuie     să     facă     dovada    deţinerii     competenţelor    necesare

implementării angajamentelor sau să se angajeze să obţină cunoștințele și informațiile

necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor

de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel

puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea

angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul

fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale

angajamentelor.

Pachetul 1  Pajişti cu înaltă valoare naturală  142 euro/ha/an;

Cerinţele specifice:

• utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,

• utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a

maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),

• cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT

cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru

terenurile situate în cu altitudini medii mai mici de 600 m) 1,

• păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar,

• masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub

angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,

• pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la

retragerea apelor,

• nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face

însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt

afectate accidental),

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

Pachetul 2 - Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în

combinaţie cu Pachetul 1):

-      varianta 2.1  lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe  100

euro/ ha/an;

-      varianta 2.2  lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe

 21 euro/ha/an.

 

Cerinţe specifice:

• varianta 2.1 - lucrările cu utilaje mecanizate, cu excepţia celor operate cu forţă

animală, nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale aflate sub

angajament.

• varianta 2.2 - cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate

(utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor

grele.

 

Cerinţe specifice comune ambelor variante ale Pachetului 2:

• masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflată sub

angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,

• nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face

însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt

afectate accidental),

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

Pachetul 3  Pajişti importante pentru păsări:

Subpachetul 3.1  Crex crex:

-      varianta 3.1.1  lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex  310

euro/ha/an;

-      varianta 3.1.2  lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex

 231 euro/ha/an;

 

Conform prevederilor legislației naționale.

 

Subpachetul 3.2  Lanius minor şi Falco vespertinus:

-      varianta 3.2.1  lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi

Falco vespertinus  159 euro/ha/an;

-      varianta 3.2.2  lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius

minor şi Falco vespertinus  80 euro/ha/an.

 

Cerinţele specifice sub-pachetului 3.1  Crex crex:

• cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie, conform prevederilor

legislației naționale,

• cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,

• păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,

• lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub

angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.1.1) sau

lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu

lama scurtă si viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajlor grele

(pentru varianta 3.1.2),

• sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al

pajiştilor aflate sub angajament.

 

Cerinţele specifice sub-pachetului 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:

• cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data

de 1 iulie, conform prevederilor legislației naționale,

• păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe

hectar,

• lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe

suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia

celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.2.1)

sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de

mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză

mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).

 

Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 3:

• utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,

• utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a

maximum 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),

• o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele

(poate fi cosită după data de 1 septembrie),

• masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub

angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,

• pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la

retragerea apelor,

• nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face

însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt

afectate accidental),

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

Pachetul 4  Culturi verzi  128 euro/ha/an;

Cerinţele specifice:

• semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-

se: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina;

 

• utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând

fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi;

• biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la 31 martie;

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

Pachetul 5  Adaptarea la efectele schimbărilor climatice  125 euro/ha/an;

Cerinţele specifice:

• pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floarea soarelui, soia)

angajată pe suprafaţa cultivată se vor utiliza concomitent, în proporţii egale, cel puţin

2 hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite (timpurii sau semi-timpurii şi semi-tardivi sau

tardivi),

• fermierii care incheie angajamente vor trebui să asigure rotaţia culturilor, astfel

încât în 2 ani consecutivi să utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile

(porumb, sorg, floarea soarelui, soia),

• utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis

aratul suprafeţelor angajate,

• aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi

de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind

cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol

definite în „Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării

cu nitraţi”),

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

Pachetul 6  Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

-      varianta 6.1  lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea

sp.)  410 euro/ha/an;

-      varianta 6.2  lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi

(Maculinea sp.)  331 euro/ha/an.

 

Cerinţe specifice:

• lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe

suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia

celor operate cu forţă animală (varianta 6.1) sau

lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică

capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică

de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele

(varianta 6.2)

• utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,

• utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a

maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),

• cositul poate începe doar după data de 25 august,

• păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar,

• sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al

pajiştilor aflate sub angajament.

• masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub

angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,

• pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la

retragerea apelor,

• nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face

însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt

afectate accidental),

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

Pachetul 7  Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât

roşu (Branta ruficollis)  250 euro/ha/an.

 

Cerinţe specifice:

• în fiecare an de angajament, după data de 15

septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de

toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă,

• însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz,

secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată

înainte de data de 15 octombrie,

• pe perioada de 5 ani a angajamentelor este

obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de

porumb pe timpul verii,

• în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe

parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul

lunii martie,

• parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de

data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,

• la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minimum

5 % şi maximum 10 % (cultura este lăsată în picioare sau culcată) sau în situaţia în care

nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este

obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un

punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,

• pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele) nu pot fi folosite în perioada

cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie,

• se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie – 15

martie,

• este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă

între 15 octombrie şi 31 martie,

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

Pachetul 8  Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

✓ Ovine – 87 euro/UVM/an,

✓ Caprine – 40 euro/UVM/an,

✓ Bovine (taurine şi bubaline) – 200 euro/UVM/an,

✓ Ecvidee – 200 euro/UVM/an,

✓ Porcine – 176 euro/UVM/an.

 

Cerinţe specifice:

• beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare

a registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANZ

• beneficiarul se angajează să menţină pe o perioadă de 5 ani numărul de animale

femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și

descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul

programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi

îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are

obligaţia de a notifica APIA și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție,

prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale

adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi

redus proporţional,

Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă

pură locală în pericol de abandon din speciile şi rasele prezentate mai jos, înscrise în

Registrele genealogice ale raselor – secțiunea principală – conduse de asociații

acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ.

 

Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:

Ovine: Țigaie cu cap negru de Teleorman (Oaie cap

negru de Teleorman), Rațca (Valahă cu coarne în

tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni,

Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de

Palas, Țigaie – varietatea ruginie

Caprine: Carpatina, Alba de Banat

Bovine: Taurine- Sura de Stepă

Bovine: Bubaline - Bivolul românesc

Ecvidee: Furioso North Star, Huțul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius,

Lipițan

Porcine: Bazna, Mangalița

 

Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare

mică (Aquila pomarina)

sub-pachetul 9.1  terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila

țipătoare mică - 200 euro/ha/an,

sub-pachetul 9.2  pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila

țipătoare mică cu 2 variante:

-      varianta 9.2.1  lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare

mică - 269 euro/ha/an,

-      varianta 9.2.2  lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila

țipătoare mică - 190 euro/ha /an.

 

Cerinţele specifice sub-pachetului 9.1:

• cultivarea rapiței, porumbului şi florii-soarelui este interzisă,

• o suprafață de minimum 10% si maximum 15% din suprafata fiecarei parcele

aflate sub angajament va rămane necultivată;

• suprafaţa necultivată va fi amplasată astfel încât suprafaţa compactă cultivată

să nu depăşească 4 ha iar lăţimea minimă a benzilor care vor fi înfiinţate în acest scop

nu va fi mai mică de 3 m;

• o suprafață de minimum 10% si maximum 15% din suprafața parcelei va ramâne

nerecoltată, iar cultura va rămâne în picioare sau culcată până la finalul lunii

februarie.

 

Cerinţele specifice sub-pachetului 9.2:

• cositul va fi efectuat începând cu 1 iulie conform legislaţiei în vigoare,

• o suprafață de minimum 10% si maximum 15% din suprafata fiecărei parcele

aflată sub angajament trebuie menţinută necosită, cositul acestora fiind permis după

finalul lunii septembrie,

• lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub

angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 9.2.1) sau

lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu

lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele

(pentru varianta 9.2.2),

• utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a

maximum 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),

• păşunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM/ha,

• păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la

retragerea apelor,

• nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face

însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte

se degradează sau sunt afectate accidental,

• este interzis drenajul parcelelor aflate sub angajament.

 

Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 9:

• utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune

asociate terenurilor agricole  92 euro/ha/an.

 

Cerinţe specifice:

• o suprafață de minimum 30% și maximum 40% din suprafaţa fiecărei parcele

aflată sub angajament trebuie să fie necultivată. Procentul va fi împărţit astfel:

-      o suprafață compactă fixă de minimum 10% și maximum 15% din suprafaţa

fiecărei parcele este menținută necultivată timp de 4 ani din perioada

angajamentului. Această suprafaţă va fi doar cosită/păşunată anual după 1

august. În ultimul an de angajament suprafaţa respectivă va fi arată.

-      două suprafețe compacte necultivate, fiecare de minimum 10% si maximum 15%

din suprafaţa fiecărei parcele, pot fi mutate de la un an la altul la nivelul

parcelei. Suprafeţele nelucrate vor fi înfiinţate pe o perioadă de 1 an, începând

cu toamna (1 octombrie) fiecărui an de angajament. La nivelul acestor suprafeţe

sunt interzise lucrările agricole pe o perioadă de 1 an, inclusiv arătura de

toamnă.

• pe cele 3 suprafeţe lăsate necultivate în fiecare an nu se vor aplica îngrăşăminte

chimice sau pesticide,

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)

sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)

-      varianta 11.1.1  conversia terenurilor arabile în pajiști  255 euro/ha/an,

-      varianta 11.1.2  zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil -

100 euro/ha/an.

sub-pachetul 11.2  pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)

-      varianta     11.2.1          lucrări     manuale     pe     pajişti

importante pentru dropie (Otis tarda)  269

euro/ha/an

-      varianta 11.2.2  lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti

importante pentru dropie (Otis tarda)  190

euro/ha/an,

-      varianta 11.2.3  lucrări cu utilaje grele pe pajişti

importante pentru dropie (Otis tarda)  169

euro/ha/an.

Cerinţe specifice sub-pachetului 11.1:

• fie se va înființa pajiște (varianta 11.1.1) - se vor cultiva culturi perene pe toată

suprafața aflată sub angajament (leguminoase furajere – lucernă, trifoi, mixturi de

leguminoase furajere cu specii de graminee perene),

• fie se va respecta în fiecare an următorul asolament: cel puțin 20% de cereale

păioase, cel puțin 40% culturi perene (leguminoase furajere – lucernă, trifoi, mixturi

de leguminoase furajere cu specii de graminee perene), cel puțin 10% rapiță de

toamnă (varianta 11.1.2),

• cositul se face folosindu-se un dispozitiv2 pentru protecția păsărilor cuibăritoare

la sol;

• cositul suprafeţelor pe care s-au înfiinţat culturi perene va începe după 1 iulie,

• se menține necosită până la data de 1 octombrie o suprafață de minimum 2 ii0%

şi maximum 25% din parcelele cu culturi perene,

• cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.

 

Cerințe specifice sub-pachetului 11.2:

• utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,

• utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a

maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),

• cositul va începe după 1 iulie1,

• cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,

• lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub

angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 11.2.1)

• lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu

utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor

grele (pentru varianta 11.2.2)

• lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate convenționale / grele, dar cositul

se face folosindu-se un dispozitiv pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol (pentru

varianta 11.2.3),

• pășunatul se va efectua cu maximum 1 UVM/ha și numai începând cu 1 iunie;

• va fi lăsată până la data de 1 septembrie o zonă necosită, de minimum 10% şi

maximum 15% din suprafața fiecărei parcele,

• se interzice desfășurarea oricăror lucrări agricole pe timp de noapte.

 

Cerinţe specifice comune pachetului 11:

• masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştilor angajate, nu mai

târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,

• pajiştile inundate nu vor fi păşunate și nu sunt permise lucrări cu utilaje grele

pe pajiștile inundate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,

• sunt interzise aerisirea, irigarea și accelerarea drenajului natural al pajiştilor

angajate,

• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au

angajamente în derulare.

 

pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol, cositul se face folosindu-se un dispozitiv pe care

atârnă o perdea de lanțuri metalice montat în fața utilajului pentru cosit cu ajutorul căruia păsările

sunt speriate și înlăturate din zona de risc a coasei, a cărui descriere este detaliată în fișa măsurii 10 

PNDR 2014-2020 și în Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 din PNDR 2014-2020

Măsura 11  Agricultură ecologică (M.11)

(cf. Art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare)

 

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha),

fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare. Angajamentele aflate în

desfășurare continuă până la finalizarea perioadei asumate la data semnării acestora.

 

Vor putea deschide angajamente noi în Campania 2021:

▪     fermierii ale căror terenuri se află în perioada de conversie care nu au avut în anul

anterior (2020) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă și la nivel

de parcelă) în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020;

▪     operatorii ale căror terenuri sunt certificate în agricultura ecologică care nu au

avut în anul anterior (2020) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă

și la nivel de parcelă) în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020;

▪     beneficiarii a căror perioadă de implementare a angajamentelor (pentru sM11.1 sau

sM.11.2) s-a finalizat în anul anterior (2020) și care doresc să aplice în continuare

sM.11.2

după cum urmează:

▪     pentru o perioadă de 2 ani pentru culturi anuale sau 3 ani pentru culturi

permanente în cazul angajamentelor aferente sM.11.1 - conversie;

▪     pentru o perioadă de 2 ani în cazul angajamentelor aferente sM.11.2 – menținere3.

 

Submăsura 11.1  Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură

ecologică:

Pachetul 1  Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)  293

euro/ha/an;

Pachetul 2  Legume aflate în conversia la agricultura ecologică  500 euro/ha/an;

Pachetul 3  Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică  620 euro/ha/an;

Pachetul 4  Vii aflate în conversia la agricultura ecologică  530 euro /ha/an;

Pachetul 5  Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică

 365 euro/ha/an;

Pachetul 6  Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:

• varianta 6.1 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică -

aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 - 143 euro/ha/,

• varianta 6.2 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică -

aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 - 39

euro/ha/an .

 

Cerinţe specifice:

• beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii

ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada

de desfăşurare a acestuia,

• beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut

obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru

o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv,

• beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea

angajamentelor (caiet de agricultură ecologică),

 

3 Beneficiarul care deschide un angajament nou în cadrul sM.11.2 la finalizarea perioadei de 2 sau 3 ani

a angajamentului deschis în cadrul sM.11.1 este obligat  mențină certificarea suprafețelor care au

făcut obiectul angajamentului în cadrul sM.11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul

semnării acestuia.

 

beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare

implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile

necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor

de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel

puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea

angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul

fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale

angajamentelor,

• în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură

pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

 

Submăsura 11.2  Sprijin pentru menţinerea practicilor și metodelor de agricultură

ecologică:

Pachetul 1  Culturi agricole pe terenuri arabile

(inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură

ecologică  218 euro /ha/an;

Pachetul 2  Legume certificate în agricultură

ecologică  431 euro/ha/an;

Pachetul 3  Livezi certificate în agricultură ecologică

 442 euro /ha/an;

Pachetul 4  Vii certificate în agricultură ecologică 

479 euro /ha/an;

Pachetul 5  Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică  350

euro/ha/an;

Pachetul 6  Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:

• varianta 6.1 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică - aplicabilă

la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 129 euro/ha/an

• varianta 6.2 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică - aplicabilă

în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 73 euro/ha/an.

 

Cerinţe specifice:

• beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii

ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada

de desfăşurare a acestuia,

• beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea

angajamentelor,

• beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare

implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile

necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor

de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel

puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea

angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul

fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale

angajamentelor,

• în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură

pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

 

Prevederi comune submăsurilor 11.1 și 11.2:

Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul trebuie să respecte condițiile

de eligibilitate, cerințele specifice și cerințele de bază relevante pachetelor, conform

fișei măsurii 11 din PNDR 2014 – 2020.

Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor

de la un an la altul între pachetele 1,2 și 5 în cadrul fiecărei submăsuri.

C. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu

alte constrângeri specifice (M.13)

(cf. Art 31, 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare)

 

Submăsura 13.1  Plăţi compensatorii în zona montană – 97 euro/ha;

Submăsura 13.2  Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri

naturale semnificative – 62 euro/ha;

Submăsura 13.3  Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri

specifice – 75 euro/ha.

 

În cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe

aplicarea degresivității), valoarea plății scade pentru acele suprafețe agricole care

depășesc această valoare, astfel:

 

Sub-măsura 13.1  plăți compensatorii în zona montană (ANC ZM)

• 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar - 97 euro/ha/an,

• 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar  73 euro/ha/an,

• 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar - 30 euro/ha/an,

• peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar - 25 euro/ha/an.

 

Sub-măsura 13.2  plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu

constrângeri naturale semnificative (ANC SEMN)

• 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar - 62 euro/ha/an,

• 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar - 46 euro/ha/an,

• peste 100 ha - 50%/35% din prima acordată pe hectar - 25 euro/ha/an.

Pentru UAT-rile care au fost eligibile în perioada 2015-2018 în cadrul sM.13.2, dar care

au devenit neeligibile începând din anul 2019 în urma actualizării procesului de fine

tuning, în perioada 2021-2022 nivelul plății compensatorii este de 25 euro/ha/an.

 

Sub-măsura 13.3  plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu

constrângeri specifice (ANC SPEC)

• 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar - 75 euro/ha/an,

• 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar - 56 euro/ha/an,

• peste 100 ha - 50%/35% din prima acordată pe hectar - 25 euro/ha/an.

 

Pentru a beneficia de plăți în cadrul acestei măsuri, fermierul trebuie să respecte

condițiile de eligibilitate conform fișei M.13 din PNDR 2014 – 2020.

 

Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual, ca

sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) şi reprezintă

o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile

suplimentare suportate de fermierii activi care

încheie      angajamente     voluntare      anuale      pentru

continuarea activităţilor agricole în zonele (UAT-urile)

eligibile corespunzătoare fiecărei submăsuri.

 

Sprijinul aferent M.13 poate fi solicitat numai

împreună cu SAPS.

D. Condiții de eligibilitate aplicabile măsurilor de mediu și climă

 

Pentru toate măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole (M.10, M.11,

M.13), beneficiarul:

✓         este utilizatorul unei suprafețe agricole localizată pe teritoriul României,

identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează

la APIA cu suprafața agricolă (cu excepţia P8 al M.10)

✓         deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au

dimensiunea minimă de 0,3 ha sau 0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști fructiferi, hamei,

pepiniere pomicole și viticole (cu excepţia P8 al M.10).

✓         declară toate parcelele agricole eligibile și neeligibile pe care le utilizează;

nedeclararea întregii suprafețe agricole utilizate atrage după sine sancțiuni (art. 16

din Regulamentul UE nr. 640/2014, cu modificările și completările ulterioare).

Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la

plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu

depăşească un hectar (cu excepţia P8 al M.10).

✓         depune anual o singură cerere unică de plată pe suprafață, indiferent dacă

parcelele pe care le utilizează sunt situate în localități/județe diferite.

✓         deschide un angajament prin depunerea cererii unice de plată. Beneficiarii vor

primi o copie a cererii unice de plată la deschiderea unui angajament nou. Pentru

M.10 și M.11 (angajamente multianuale), pe parcursul următorilor ani de angajament,

solicitantul trebuie să depună anual cererea de plată.

 

Pentru P4 și P7 ale M.10:

✓         pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiționalitate

referitor la protecția solului pe timpul iernii, P4/P7 se pot aplica pe maximum 80% din

suprafața de teren arabil aparținând unei ferme.

 

Pentru P5 al M.10:

✓         sunt eligibili numai fermierii care dețin în cadrul fermei suprafețe arabile mai

mici de 10 ha.

 

Pentru P8 al M.10:

✓         beneficiarul deține femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de

abandon din speciile prevăzute în PNDR 2014 - 2020, înscrise în registrul genealogic al

rasei - secțiunea principală.

✓         nu sunt eligibile pentru plăți ecvideele utilizate preponderent în scopuri sportive

sau recreative.

 

Pentru P9.1 al M.10:

✓         sunt eligibile terenurile arabile care nu au fost pajiști permanente începând cu

2018.

 

Pentru P1, P2, P3, P6, P7, P9, P10, P11.2 ale M.10 și toate pachetele M.11:

✓         angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea

schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.

 

Pentru P4, P5 și P 11.1 ale M.10:

✓         angajamentele sunt condiționate de menținerea valorii suprafeței pe toată

perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerințele putând fi schimbate de

la un an la altul.

Pentru M.11, beneficiarul:

✓         este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor

legale, ca operator în agricultura ecologică.

✓         încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control,

acreditat conform prevederilor legislației naționale.

✓         prezintă la APIA până la data de 15 octombrie 2021 copia documentului

justificativ (certificat de conformitate / master certificat / certificat de confirmare

a conversiei) emis de Organismul de Control (lista organismelor de control aprobate

de MADR pentru efectuarea inspecției și certificării produselor agroalimentare

ecologice pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 9 al OM nr.

895/2016 cu modificările şi completările ulterioare și art. 27 al Regulamentului (CE)

nr. 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare poate fi consultată pe site-ul

www.madr.ro, secțiunea „Agricultură” – „Agricultură ecologică” – „Organisme de control

aprobate”).

 

Pentru M.11 și M.13 beneficiarul:

✓         Se încadrează în categoria fermierilor activi, în înțelesul art. 9 din Regulamentul

(UE) nr. 1307/2013.

 

Pentru M13 beneficiarul:

✓         Se angajează, pe baze anuale, să își continue activitatea agricolă pe terenurile

agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

 

Condițiile care trebuie respectate de toți beneficiarii măsurilor vizează:

✓ eco-condiţionalitatea – pentru M.10, M.11, M.13 - la nivelul exploataţiei,

✓ cerințele de bază pentru angajamentele de agro-mediu și climă și agricultură

ecologică (GAEC şi/sau SMR relevante pachetelor, cerințele minime privind utilizarea

îngrășămintelor și substanțelor de protecție a plantelor – pentru M.10 și M.11 alte

cerinţe relevante naţionale şi activitatea minimă – pentru M.10 și M.11) – la nivelul

parcelelor/animalelor aflate sub angajamente.

 

Cerința

minimă

Folosirea îngrășămintelor (1) / Fito-sanitar (2)

CM 1.1

Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizați pentru vânzare.

(Ordin Comun MADR/MMP/MS nr. 94/1378/1071/2010)

CM 1.2

Îngrășămintele naturale aplicate nu pot conține mai mult de 170 kg de

azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

(Ordin comun MAPDR/MMGA nr. 1182/1270/2005)

CM 1.3

Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor

este interzisă.

(Ordin comun MAPDR/MMGA nr. 1182/1270/2005)

CM 1.4

Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

(Ordin comun MAPDR/MMGA nr. 1182/1270/2005)

CM 2.1

Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecție a plantelor

care au fost autorizate pentru vânzare.

(HG nr. 1559/2004, OG nr. 4/1995)

CM 2.2

Este permisă utilizarea produselor de protecție a plantelor numai în

conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

(HG nr. 1559/2004, OG nr. 4/1995)

CM 2.3

Pot efectua tratamente fitosanitare numai persoanele care dețin

autorizație pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar.

(OG nr. 4/1995)

Cerința

Prevedere legislația națională

 

CMLN 1

Obligația ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul

genealogic al rasei respective - secțiunea principală

✓ BOVINE: art. 1 lit. a și b din Ordinul MADR nr. 765/2009 pentru

aprobarea normei privind animalele de reproducție din specia bovine

✓ OVINE și CAPRINE: art. 2 lit. a și b din Ordinul nr. 20/2006 pentru

aprobarea normei privind animalele de reproducție din speciile ovine și

caprine

✓ ECVIDEE: art. 6 lit. a din Legea calului nr. 389/2005

✓ PORCINE: art. 1 lit. a și c din Ordinul MAPDR nr. 13/2006 pentru

aprobarea normei privind animalele de reproducție din specia porcine

 

CMLN 2

Obligația identificării animalelor

✓ BOVINE: art. 1 lit. a din OUG nr.113/2002 privind identificarea și

înregistrarea bovinelor în România

✓ OVINE și CAPRINE: art. 1 lit. a din OUG nr. 23/2010 privind

identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și

pentru modificarea și completarea unor acte normative

✓ ECVIDEE: art. 19 alin (1) din Legea zootehniei, republicată, nr.

72/2002

 

 

 

E. Cerințe de bază aplicabile angajamentelor din cadrul M.10 și M.11

 

A. Cerințele minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a

plantelor pentru angajamentele de agro-mediu și climă și agricultură ecologică sunt:

 

B. Alte      cerințe  minime       relevante  prevăzute  în  legislația  națională             pentru

angajamentele de agro-mediu și climă și agricultură ecologică, stabilite prin fișele M.10

și M.11 ale PNDR 2014-2020, sunt:

 

Activitatea

minimă

Categorie teren / descriere activitate minimă

AM 1

Terenuri Arabile (TA)

Efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute

în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru

cultivare, prin îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit

ori prin erbicidare cel puțin o dată pe an.

AM 2

Pajiști Permanente (PP)

Efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute

în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat, prin pășunat, cu

asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe

care fermierul le exploatează sau un cosit anual.

În cazul pajiștilor permanente situate la altitudini de peste 1.800m,

menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat,

activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături

minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează.

AM 3

Culturi Permanente (CP)

Efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute

în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru

cultivare, prin realizarea a cel puțin o tăiere anuală de întreținere ori

Cerința

Prevedere legislația națională

 

✓ PORCINE: art. 1 lit. a din OUG nr. 23/2010 privind identificarea și

înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru

modificarea și completarea unor acte normative

 

CMLN 3

Obligația ca animalele să fie cuprinse în Programul acțiunilor de

supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a

celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și

protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor,

ecvideelor, ovinelor și caprinelor, aprobat prin HG nr. 1156/2013.

 

CMLN 4

Operatorii care produc produsele ecologice sau cei aflați în perioada de

conversie au obligația de a-și înregistra această activitate la Ministerul

Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate,

și de a se supune controlului unui organism control aprobat.

(Ordinul MADR nr. 1253/2013)

 

 

C. Activitate minimă

 

Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă. În acest sens, expresia „activitate

agricolă” înseamnă, după caz:

✓ producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea,

mulgerea, reproducerea animalelor și deținerea acestora în scopuri agricole;

✓ menținerea unei suprafețe agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat

sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește cadrul metodelor

și al utilajelor agricole uzuale (activitate minimă), cu respectarea normelor de eco-

condiţionalitate.

 

Suprafețele agricole, precum și animalele femele adulte de reproducție din rasă pură

în pericol de abandon, pentru care se constată, în urma controlului pe teren, că nu s-a

desfășurat activitatea agricolă, nu sunt eligibile la plată.

În funcție de categoria de utilizare a terenurilor agricole care fac obiectul

angajamentelor, activitatea minimă trebuie să presupună:

 

 

Măsură / sub-

măsură / pachet /

variantă

Cerințe de bază

 

Eco-condiționalitate

Cerințe

minime

îngrășăminte

și pesticide

Alte

obligații

legale

Activitate

agricolă

minimă

Măsura 10  agro-mediu și climă

✓ Pachetul 1

GAEC3, SMR1 (1b, 1c,

1g, 1h, 2), SMR3 (1a, 1b,

2a,    2b,    2c),    SMR10

(elementele 1, 2, 3, 4,

5, 6)

 

CM1.1,

CM2.1, CM2.2

 

-

 

AM2

✓ Pachetul 2

o varianta 2.1

o varianta 2.2

 

-

 

-

 

-

 

AM2

✓ Pachetul 3

• sub-pachetul 3.1

o varianta 3.1.1

o varianta 3.1.2

• sub-pachetul 3.2

o varianta 3.2.1

o varianta 3.2.2

 

GAEC3, SMR1 (1b, 1c,

1g, 1h, 2), SMR2 (1a, 1b,

2a,    2b,    2c),    SMR10

(elementele 1, 2, 3, 4,

5, 6)

 

CM1.1,

CM2.1, CM2.2

 

-

 

AM2

✓ Pachetul 4

GAEC4,                   GAEC6

(elementul 2)

-

-

AM1

✓ Pachetul 5

GAEC6 (elementele 1,

2), SMR1 (1b, 1c, 1g, 1h,

2)

 

-

 

-

 

AM1

✓ Pachetul 6

o varianta 6.1

o varianta 6.2

GAEC3, SMR1 (1b, 1c,

1g, 1h, 2), SMR2 (1a, 1b,

2a,    2b,    2c),    SMR10

(elementele 1, 2, 3, 4,

5, 6)

 

CM1.1,

CM2.1, CM2.2

 

-

 

AM2

✓ Pachetul 7

GAEC3, GAEC4, GAEC6

(elementul    2),    SMR1

(1b, 1c, 1g, 1h, 2), SMR2

(1a, 1b, 2a, 2b, 2c),

SMR10 (elementele 1, 2,

3, 4, 5, 6)

 

CM2.1, CM2.2

 

-

 

AM1

✓ Pachetul 8

SMR6,     SMR7,      SMR8,

SMR12, SMR13

 

-

CMLN1,

CMLN2,

CMLN3

 

AM4

✓ Pachetul 9

P9.1:    GAEC3,    GAEC6

(elementul    1),    SMR1

(1b, 1c, 1g, 1h, 2), SMR2

CM1.1,

CM2.1, CM2.2

 

-

P9.1:

AM1

Activitatea

minimă

Categorie teren / descriere activitate minimă

 

cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare

anuală de întreținere a solului, în cazul viilor și livezilor.

AM 4

Mulgerea, reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri

agricole.

 

 

Cerințele de bază aplicabile pentru fiecare măsură/ sub-măsură/ pachet/ variantă:

 

 

Măsură / sub-

măsură / pachet /

variantă

Cerințe de bază

 

Eco-condiționalitate

Cerințe

minime

îngrășăminte

și pesticide

Alte

obligații

legale

Activitate

agricolă

minimă

 

(1a, 1b, 2a, 2b, 2c),

SMR10 (elementele 1, 2,

3, 4, 5, 6)

P9.2: GAEC3, SMR1 (1b,

1c, 1g, 1h, 2),     SMR2

(1a, 1b, 2a, 2b, 2c),

SMR10 (elementele 1, 2,

3, 4, 5, 6)

 

 

 

P9.2:

AM2

✓ Pachetul 10

GAEC3, SMR1 (1b, 1c,

1g, 1h, 2), SMR2 (1a, 1b,

2a, 2b, 2c), SMR10 (1, 2,

3, 4, 5, 6)

 

CM1.1,

CM2.1, CM2.2

 

 

AM1

✓ Pachetul 11

P11.1: Nu e cazul

P11.2:    GAEC3,    SMR1

(1b, 1c, 1g, 1h, 2), SMR2

(1a, 1b, 2a, 2b, 2c),

SMR10 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

P11.1:    Nu    e

cazul

P11.2: CM1.1,

CM2.1, CM2.2

 

-

P11.1:

AM1

 

P11.2:

AM2

Măsura 11  agricultura ecologică / sub-măsura 11.1 și 11.2

✓ Pachetele 1, 2 și

5

 

-

CM1.1, CM1.2,

CM1.3, CM1.4,

CM2.1, CM2.2,

CM2.3

 

CMLN4

 

AM1

✓ Pachetele 3 și 4

 

-

CM1.1, CM1.2,

CM1.3, CM1.4,

CM2.1, CM2.2,

CM2.3

 

CMLN4

 

AM3

✓ Pachetul 6

 

-

CM1.1, CM1.2,

CM1.3, CM1.4,

CM2.1, CM2.2,

CM2.3

 

CMLN4

 

AM2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

F. F.Zonele eligibile şi posibilitatea combinării angajamentelor în cadrul măsurilor

de mediu şi climă

 

Lista zonelor eligibile, la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT LAU2 –

municipii, oraşe, comune) pentru pachetele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 și 11 ale M.10, pentru

subpachetul 6.2 al M.11, precum şi lista zonelor eligibile pentru fiecare submăsură a

M.13 se regăsesc în PNDR 2014-2020 și pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la secțiunea

„Materiale de informare”

P4 şi P8 ale M.10, precum şi P1-P5 şi subpachetul 6.1 al M.11 au aplicabilitate la nivel

naţional.

 

Combinarea angajamentelor

 

Pachetele M.10 se pot combina astfel:

- P1 al M.10 cu P2 al M.10, cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 și sM.13.2

ale M.13.

- P2 al M.10 se poate aplica numai adiţional la P1 al M.10. P2 al M.10 se poate combina

cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.

- P3.1 al M.10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 a M.13.

- P3.2 al M10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.

- P4 al M.10 cu P5 al M.10, cu P1 şi P2 ale sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1,

sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.

- P5 al M.10 cu P4 al M.10, cu P1 din sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.2 a M.13.

- P6 al M.10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 a M.13.

- P7 al M.10 cu sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.

- P9.1 al M.10 cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.

- P9.2 al M.10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.

- P10 al M.10 cu P1, P2, P5 ale sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.1 și sM.13.2 ale

M.13.

- P11.1 al M.10 cu sM.13.2 a M.13.

- P11.2 al M.10 cu P6.2 a sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11 și cu sM.13.2 a M.13.

 

Pachetele M.11 se pot combina astfel:

- P1 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P4, P5 și P10 ale M.10 și cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3

ale M.13.

- P2 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P4 și P10 ale M.10 și cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale

M.13.

- P3 al sM.11.1 și sM.11.2 cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.

- P4 al sM.11.1 și sM.11.2 cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.

- P5 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P10 al M.10 și cu sM.13.1, sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.

- P6.1 al sM.11.1 și sM.11.2 cu sM.13.1 și sM.13.2 ale M.13.

- P6.2 al sM.11.1 și sM.11.2 cu P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2, P11.2 ale M10 și cu sM.13.1,

sM.13.2 și sM.13.3 ale M.13.

 

Sub-măsurile M.13 se pot combina astfel:

- sM.13.1 cu P1, P2, P3.1, P4, P6, P9.1, P9.2, P10 ale M.10 și cu P1, P2, P3, P4, P5,

P6.1, P6.2 ale sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11;

- sM.13.2 cu P1, P2, P3.2, P4, P5, P7, P9.1, P9.2, P10, P11.1, P11.2 ale M.10 și cu P1,

P2, P3, P4, P5, P6.1, P6.2 ale sM.11.1 și sM.11.2 ale M.11;

- sM.13.3 cu P3.2, P4, P7 ale M.10 și cu P1, P2, P3, P4, P5, P6.2 ale sM.11.1 și sM.11.2

ale M.11;

 

Plăţile acordate pentru pachetele astfel combinate se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă

agricolă (parcelă agricolă).

 

De asemenea, plăţile acordate în cadrul M.10, M.11 şi M.13 se pot cumula cu plăţile

directe acordate pe suprafaţă în cadrul Pilonului I (SAPS, înverzire, etc.).