OUG 79/2013

OUG 79/2013
 

 OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie


 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 29 iunie 2013

In urma aplicarii Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a constatat ca in unele cazuri organizatiile de imbunatatiri funciare care au primit gratuit in proprietate infrastructura de imbunatatiri funciare nu au asigurat paza si protectia acesteia, in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultatul fiind devastarea amenajarilor.
De asemenea, s-a constatat ca infrastructura nu a fost intretinuta potrivit destinatiei sale, aflandu-se, in prezent, in stare de degradare.
Avand in vedere situatia infrastructurii de imbunatatiri funciare aflata in domeniul privat al statului, transmisa in proprietate organizatiilor de imbunatatiri funciare de catre Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare sau de Administratia Nationala a Imbunatiririlor Funciare si de alti detinatori,
luand in considerare faptul ca aceasta infrastructura in cele mai multe cazuri nu a fost intretinuta si utilizata in scopul in care aceasta a fost transmisa, se impune emiterea unui act normativ prin care sa se stabileasca masuri de protectie a acestei infrastructuri prin limitarea modalitatii de transmitere numai la folosinta gratuita.
Pentru a se asigura cadrul legal necesar respectarii principiilor care stau la baza realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare prevazute de Legea nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulteriore, este necesar ca Agentia, organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare sa poata desfasura activitati de furnizare a energiei electrice in conformitate cu prevederile legale in vigoare. In acest scop se impune completarea atributiilor, activitatilor si cheltuielilor prevazute pentru Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare.
Este necesar sa existe si un control cu privire la utilizarea si intretinerea infrastructurii de imbunatatiri funciare transmise in folosinta gratuita organizatiilor de imbunatatiri funciare.
Aceste modificari legislative se impun cu necesitate in contextul actual in care irigatiile constituie o prioritate pentru agricultura Romaniei.
Tinand cont ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgenta, a caror reglementre nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Agentia, organizatiile si federatiile pot desfasura activitati de furnizare a energiei electrice in conformitate cu prevederile legale in vigoare."

2. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprisn:
"Art. 27
(1) Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Agentiei, societatilor comerciale, statiunilor si institutelor de ceercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol si silvic, precum si a altor institutii publice, situata pe teritoriul unei organizatii, se poate transmite, la cerere, cu titlul de comodat, acelei organizatii, in conditiile legii."

3. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Predarea-preluarea infrastructurii de imbunatatiri funciare prevazuta la alin. (1) se face prin protocol incheiat intre parti, cu specificarea obligatiilor privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, intretinerea, reparatiile si paza integritatii bunurilor, aprobat prin ordin al ministrului."

4. La articolul 27, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Transmitera dreptului de folosinta gratuita prin comodat asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare, aflata in proprietatea privata a sttului si in administrarea Agentiei, se face pentru o perioada de 5 ani si se aproba prin hotarare a Guvernului."5. La articolul 27, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Cu 60 de zile inainte de expirarea perioadei de 5 ani prevazute la alin. (4), organizatiile pot solicita:
a) prelungirea succesiva, pentru perioade de cel putin 5 ani, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
b) transmiterea, in proprietatea organizatiei, a infrastructurii de imbunatatiri funciare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

6. La articolul 27, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprisn:
"(5) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii aflate in administrarea Agentiei, care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in folosinta sau in propritatea unei organizatii, se realizeaza din fonduri asigurate din bugetul Agentiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."


7. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) infrastructura principala de aductiune."

8. La articolul 28, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii aflate in administrarea Agentiei, care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in folosinta unei federatii, se realizeaza din fonduri asigurate din bugetul Agentiei."

9. Dupa articolul 29 se introduc doua noi articole, articolele 29^1 si 29^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 29^1
(1) Prin mandat din partea ministerului, Agentia poate verifica periodic, din momentul transmiterii dreptulu de folosinta gratuita asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare, organizatiile si federatiile cu privire la respectarea obligatiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind intretinerea, exploatarea si utilizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Organizatiilor si federatiilor care nu intretin, nu exploateaza si/sau nu utilizeaza infrastructura de imbunatatiri funciare in conditiile prevazute de normele metodologice sau distrug infrastructura primita in folosinta gratuita, dupa caz, li se retrage, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului, dreptul de folosinta gratuita asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizatii si federati au obligatia de a preda Agentiei infrastructura dobandita in starea in care a fost predata, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 29^2
(1) Organizatiile care primesc dreptul de folosinta gratuita prin comodat asurpa infrastructurii de imbunatatiri funciare au obligatia de a constitui o garantie in contul Agentiei, in cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise, care va fi reglementata conform normelor metodologice si procedurilor stabilite prin hotarare a Guvernului.
(2) Agentia are dreptul de a retine garantia constituita de organizatiile si federatiile care primesc dreptul de folosinta asupra infrastructurii, daca acestea nu respecta obligatiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, nu intretin, nu exploateaza si/sau nu utilizeaza infrastructura de imbunatatiri funciare in conditiile prevazute de normele metodologice sau distrug infrastructura primita in folosinta."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobatga cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) desfasoara activitati de furnizare a energiei electrice in conformitate cu prevederile legale in vigoare."

2. La articolul 5, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
"t) efectueaza activitati de furnizare a energiei electrice catre clienti, precum si alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum aflate in administrarea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

3. La articolul 11, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) sumele incasate ca urmare a furnizarii energiei electrice catre clienti."

4. La articolul 12, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) furnizarea energiei electrice catre clienti, precum si alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum aflate in administrarea Agentiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

Art. III
Procedurilor privind transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, societatilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol si silvic, precum si a altor institutii publice, aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta le sunt aplicabile, pana la finalizare, normele in vigoare la data inceperii lor.

Art. IV
Litera e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sisemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 557 din 13 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) energia electrica produsa in centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau in circuitul agricol;".