Parteneriatul GAL CODRUL RUNC

Parteneriatul GAL CODRUL RUNC

Parteneriatul GAL CODRUL RUNC reprezentat prin Asociaţia G.A.L. ULMUS MONTANA

 

INFORMAŢII PARTENERIAT GAL

 

Parteneriatul este format din 12 localităţi, toate din judeţul Bacău, respectiv: oraşul Buhuşi şi alte 11 comune: Ardeoani, Balcani, Bereşti-Tazlău, Blăgeşti, Măgireşti, Pârjol, Sănduleni, Scorţeni, Solonţ, Strugari şi Zemeş.

Parteneriatul GAL CODRUL RUNC este format din 12 autorităţi publice, 26 parteneri privaţi SRL/II/PFA şi 12 ONG-uri.

Amplasarea proiectului – nume teritoriu: GAL CODRUL RUNC

 

Obiectivul general al proiectului 19.1: Creşterea capacităţii de colaborare la nivel teritorial ȋn scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală.

Obiectivul specific al proiectului:

 

Obiectivul specific al proiectului constă ȋn derularea unui proces de consultare şi animare realizat la nivel local, cu implicarea, ȋn mod activ a actorilor locali şi a organizaţiilor din teritoriu ȋn vederea proiectării strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.

Prin intermediul proiectului se asigură creşterea capacităţii de colaborare la nivel teritorial prin acţiuni de animare şi consultare, cu implicarea ȋn mod activ a actorilor locali şi a organizaţiilor din teritoriu. Totodată, proiectul asigură proiectarea strategiei de dezvoltare locală aferentă parteneriatului GAL, ȋntrucât ȋn urma susţinerii de acţiuni de animare şi consultare la nivel local, vor fi obţinute informaţii care ulterior vor fi analizate, prelucrate şi transpuse ȋntr-o strategie de dezvoltare locală, care să contribuie la ȋmbunătăţirea calităţii vieţii ȋn zona GAL, care să asigure o dezvoltare durabilă şi care să stimuleze creşterea economică, socială şi culturală a zonei prin implicarea cetăţenilor ȋn deciziile strategice.

Prin consultarea actorilor locali şi a organizaţiilor din teritoriu, strategia de dezvoltare propusă a fi realizată ȋn cadrul proiectului, aduce cu sine metodologii capabile să asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local şi oferă noi instrumente pentru o dezvoltare durabilă. Prin urmare, proiectul contribuie la elaborarea unei strategii de dezvoltare locală adaptată nevoilor teritoriului acoperit de parteneriat, strategie ce va conduce la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale, ȋn folosul comunităţii locale.


BENEFICIILE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023-2027 PENTRU COMUNITĂŢILE LOCALE

Necesitatea implementării proiectului

 

Strategia de dezvoltare locală ce face obiectul prezentului proiect va asigura o creştere economică, socială şi culturală de durată şi va stimula valorificarea potenţialului local, cu implicarea activă a comunităţii ȋn dezvoltarea teritoriului său. Ȋn acest context, accesarea unui sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală aferentă teritoriului acoperit de parteneriatul GAL reprezintă o iniţiativă necesară şi oportună, având ȋn vedere următoarele aspecte:

-   parteneriatul GAL 2023-2027 nu dispune ȋn prezent de resurse financiare suficiente pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare locală, motiv pentru care accesarea submăsurii 19.1 Sprijin pregătitor reprezintă o oportunitate importantă care poate fi valorificată ȋn interesul comunităţii locale;

-   accesarea submăsurii 19.1 este, totodată, necesară şi oportună pentru populaţia din zona acoperită de parteneriatul GAL ȋntrucât asigură o serie de beneficii pe termen scurt, mediu şi lung, aşa cum sunt acestea prezentate ȋn continuare.

Beneficii pe termen scurt:

 

-   dezvoltarea unor legături puternice ȋntre parteneri prin acţiuni de consultare şi animare susţinute la nivel local şi, totodată, prin stimularea parteneriatelor;

-   realizarea unei analize SWOT ca parte componentă a strategiei de dezvoltare locală, analiză SWOT care va permite identificarea şi propunerea de soluţii pentru problemele din zonă, printr-o abordare “de jos ȋn sus”;

-   elaborarea unei strategii de dezvoltare locală axată pe nevoile identificate la nivel local. Beneficii pe termen mediu şi lung:

-   dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea conceptului de ”sate inteligente” care presupune dezvoltarea inteligentă a satelor prin valorificarea cunoştinţelor comunităţii pentru a identifica soluţii utilizând tehnologia şi inovarea;

-   dezvoltarea sectoarelor social/cultural/economic (inclusiv crearea de noi locuri de muncă);

 

-   ȋntoarcerea tinerilor ȋn zonă şi atenuarea fenomenului depopulării;

 

-   reducerea disparităţilor dintre urban-rural şi creşterea calităţii vieţii pentru comunitatea din zonă.



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PRIN GAL

 

Cu scop orientativ, prin FEADR pot fi finanțate următoarele:

 

-   Intervenții colective în domeniul agricol și agro-alimentar;

 

-   Intervenții de tip social care sprijină multiplicarea în sectorul zootehnic (conform definiției);

 

-   Investiții în domeniul neagricol, inclusiv în domeniul turistic;

 

-   Investiții în economia circulară / gestionarea deșeurilor / ecologizare, inclusiv sprijin pentru unități de ecarisaj;

-   Intervenții privind activitățile de mediu, inclusiv în ceea ce privește energia verde/ regenerabilă;

-   Acțiuni pregătitoare pentru aderarea la scheme de calitate și sprijin pentru participarea la acestea;

-   Activități de formare/educative în domenii prioritare teritoriului;

 

-   Activități de susținere a patrimoniului local material și imaterial, clasificat și neclasificat;

 

-   Acțiuni de consolidare a GAL-urilor ca centre de resurse locale/facilitatori locali (servicii și investiții);

-   Acțiuni de cooperare și acțiuni care sprijină asocierea;

 

-   Investiții în infrastructura socială și în domeniul sănătății;

 

-   Investiții în infrastructura locală și servicii destinate comunității;

 

-   Activități ale start-up-urilor neagricole - în baza unui plan de afaceri;

 

-   Acțiuni privind atenuarea fenomenului de depopulare;

 

-   Proiecte tip umbrelă etc.

 

Alocarea financiară a Strategiilor de Dezvoltare Locală

Alocarea publică pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor 2023-2027 este de 500.000.000 Euro FEADR. Suprafața eligibilă totală LEADER este de 229.761,52 km2, cu o populație de 11.204.759 locuitori.

Alocarea publică totală de 500 mil. euro FEADR pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor va fi distribuită astfel:

-375 mil. euro (75% din alocarea FEADR) va fi repartizată proporțional cu suprafața și populația aferentă teritoriului eligibil LEADER (respectiv 50% populație și 50%

teritoriu). Astfel, rezultă o valoare de 16,73 euro/loc, și o valoare de 816,06 euro/km2.


 

-125 mil. euro (25% din alocarea FEADR) va fi repartizată ulterior, în cadrul procesului de selecție final a SDL-urilor, GAL-urilor care ating un grad de calitate

al strategiei, referitor la criteriile de selecție aferente intervențiior FEADR.

În situația în care există diferențe între teritoriul eligibil LEADER și teritoriul acoperit de SDL-urile selectate, sumele rămase disponibile (aferente populației și suprafeței neacoperite în urma procesului de selecție) vor contribui la majorarea acestei sume.

 

Cu rolul de a implica activ populaţia ȋn dezvoltarea zonei, vă ȋncurajăm să transmiteţi ȋn scris (pe e-mail sau la sediu) până la data 11.11.2023, nevoile şi oportunităţile dumneavoastră pentru dezvoltare. Astfel, vor fi implicaţi ȋn mod activ actorii locali şi organizaţiile din teritoriul GAL ȋn dezvoltarea zonei lor.

 

ASOCIAŢIA G.A.L. ULMUS MONTANA

 

Date de contact:

 

Sediul: Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, incinta Casei de Cultură etaj 1, jud. Bacău

 

Team Leader – Isailă Nadia

 

Tel. 0744543733

 

WhatsApp: 0746144143

 

E-mail: galulmusmontana@gmail.com

 

Pagina web: www.galulmusmontana.ro
 
reprezentat prin Asociaţia G.A.L. ULMUS MONTANAParteneriatul GAL CODRUL RUNC 
reprezentat prin Asociaţia G.A.L. ULMUS MONTANA