Reabilitare și modernizare DJ 156B (str. Boita)

Reabilitare și modernizare DJ 156B (str. Boita)

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare DJ 156B, Blăgești km. 4+450 – 6+500 și Basaști km. 14+100 - 17+025”

Faza: Achizitie

Tipul contractului:

Lucrari / Proiectare si executare

Locul de executare: DJ 156 B de la km 4+450 la km 6+500 pe raza UAT Blagesti si de la km 14+100 la km 17+025 pe raza UAT Parjol.

Descriere succinta:

Contractul de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare DJ 156B, Blăgești km 4+450 – 6+500 și Basaști km 14+100 - 17+025” are ca scop realizarea urmatoarelor servicii si lucrari:

1) Servicii de proiectare, constand in:

a) Elaborarea documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

b) Elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC);

c) Elaborarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor (POE);

d) Elaborarea proiectului tehnic de executie, (PTE+DE+caiete de sarcini pe spacialitati, antamasuratori si liste cu cantitati de lucrari);

e) Intocmire documentatie cadastrala cuprinsă intre km 0+706 si km 17+025 si inscrierea in cartea funciara;

f) Elaborarea proiectului tehnic, a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor, a proiectului de organizare a executiei lucrarilor, detaliilor de executie, caietelor de sarcini se vor realiza in conformitate cu prevederile din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, adaptat la specificul investiției.

Întocmirea Planului de Amplasament și Delimitare a Imobilului (unul sau mai multe) pentru acest sector de drum, va respecta Ordinului 700/2014 ANCPI. Depunerea documentatiei, la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara - Ordinul 700/2014.

2) Executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic elaborat in etapa 1, prescriptiilor tehnice, standardelor in vigoare.   .           

3) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de realizare a obiectivului, inclusiv receptia finala si intocmire documentatie as build; Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari, sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, nu mai tarziu de 11 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari este in a 6 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de participare.

 

Informatii suplimentare:

https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100088774