URBANISM

Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire

declaratie valoare finala Blagesti.pdf (232075)

 

 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Noiembrie  2018:

2018_ACCU_11.pdf (252669)

 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Decembrie 2017:

2017_ACCU_12.pdf (224908)

 

Lista Certificatelor de Urbanism emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie - Decembrie 2016:

2016_CU_12.pdf (128173)

Lista Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie - Decembrie 2016:

2016_AC_12.pdf (123417)

 

Lista Autorizaţiilor de Construire şi a Certificatelor de Urbanism emise în 2015:

2015_AC.pdf (116506)
2015_CU.pdf (117737)
 

 

Reglementări urbanistice

ANUNT PUG

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

Compartiment Urbanism

sat Blăgești, com. Blăgești, str. Primăriei, nr. 516,

jud. Bacău, cod 607065,

tel.: 0234.268.010, fax: 0234.268.030,

website: www.primaria-blagesti.net,

 e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com

 

 

CONSILIUL LOCAL BLĂGEȘTI

 

24.08.2017

 

În conformitate cu prevederile HGR 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, art. 12, informăm publicul  asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, prin care documentația de urbanism „PLAN URBANISTIC GENERAL al UAT Comuna Blăgești” și regulamentul local de urbanism aferent, se supune evaluării de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, Bacău, str. Oituz nr. 23, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunţ.

ANUNT PUG

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

Compartiment Urbanism

sat Blăgești, com. Blăgești, str. Primăriei, nr. 516,

jud. Bacău, cod 607065,

tel.: 0234.268.010, fax: 0234.268.030,

website: www.primaria-blagesti.net,

 e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com

Nr. 112 din 16.05.2017

 

CONSILIUL LOCAL BLĂGEȘTI

 

Nr. ____ din 16.05.2017

 

 

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile HGR 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, art. 9, informăm publicul  asupra iniţierii procesului de elaborare a planului „PLAN URBANISTIC GENERAL al UAT Comuna Blăgești” și a regulamentului local de urbanism aferent, a realizării primei versiuni a acestora și declanșării etapei de încadrare în procedura evaluării de mediu.

Prima versiune a planului este disponibilă spre consultare, la sediul Primăriei Blăgești, Compartiment Urbanism, la adresa: sat Blăgești, comuna Blăgești, str. Aleea Școlii nr. 1, jud. Bacău, între orele 08:00 – 10:00, de luni până vineri.

Prezentul anunț va fi postat pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net și publicat în cotidianul Desteptarea de două ori, la interval de 3 zile calendaristice.

Publicul poate formula în scris comentarii şi propuneri privind prima versiune a planului sau programului propus şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului pe care le trimite la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, Bacău, str. Oituz nr. 23, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția ultimului anunț în ziar.

 

 

Cu stimă,

 

 

 

PRIMAR,

MUNTEANU LAURENȚIU

Compartiment Urbanism

Consilier, ing. Oprea Gheorghe-Daniel


 

 

Anunt PUG.docx (19101)

 

Publicat astazi, 16.05.2017

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE - PLAN URBANISTIC GENERAL al UAT Comuna Blăgești

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

 

Data anunţului: 17.10.2016

CONSULTARE ASUPRA

PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC GENERAL

al

UAT Comuna Blăgești

 

Iniţiator: Primăria Comunei Blăgești

Elaborator: S.C. Lef Proiect SRL Bacau

 

 

         

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

asupra documentelor disponibile la sediul

Primăriei Comunei Blăgești,

Sala Mare (Cămin Cultural)

în perioada 18.10.2016 – 02.12.2016 între orele: 7:30-10:30 (luni-joi)

                                    

  PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA DEZBATEREA PUBLICĂ CU PRIVIRE LA PROPUNEREA DE PLAN URBANISTIC GENERAL, ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA CONSULTĂRII PUBLICULUI, ÎN DATA DE 15.11.2016 ORA 11:00 LA SEDIUL PRIMĂRIEI PRIMĂRIEI COMUNEI BLĂGEȘTI, CU O DURATĂ DE 2 ORE.                                                                            

 

Răspunsul la observaţiile transmise va fi va fi pus la dispoziţia publicului prin publicare pe pagina de internet a Primăriei comunei Blăgești https://www.primaria-blagesti.net/ în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.                                                                           

                                                                             

 Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:              

 Poiană Valentin – Consilierul Primarului și Oprea Daniel – Responsabil Urbanism 

 adresa Blăgești/Primăriei/516, telefon 0234.268.010, e-mail

 primaria_blagesti@yahoo.com

                                                                               

 

04_Panou 2_v04_A3_v01.docx (52345)

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

 

Data anunţului: 11.04.2016

 

 

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC GENERAL

 

 

Argumentare: Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturalişi a necesităţilor locale (art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul)

 

 

 

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a planului urbanistic general

          în perioada ....12.04.2016.... - .......04.05.2016.......          

                       (ziua/luna/anul)         (ziua/luna/anul)             

 

 

 

 Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:              

 Poiană Valentin – Consilierul Primarului și Oprea Daniel – Responsabil Urb. 

                    (numele şi prenumele, funcţia)                           

 adresa Blăgești/Primăriei/516, telefon 0234.268.010, e-mail

primaria_blagesti@yahoo.com Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii

cerinţelor de elaborare .                                                                 

 Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet    

www.primaria-blagesti.net începând cu data de 06.05.2016

 Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

 - etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare (publicare pe pagina

proprie de internet şiafişare la sediul Primăriei / informare / 11.04.2016 –

04.05.2016) și punere la dispoziţia publicului a sintezei observaţiilor,

sugestiilor sau propunerilor publicului şi argumentaţia preluării sau

 nepreluării propunerilor / informare /05.05.2016 - 17.05.2016)

 - etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare (cercetare sociologică / elaborare studii / după data de 17.05.2016)

 - etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare (proiectare / elaborare P.U.G. / după data de 17.05.2016)

 - elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor

şi care se supune spre dezbatere publică / informare / după data de 17.05.2016

                            (metoda/scopul/perioada)

 

 

03_Panou 1.pdf (166136)

 

 

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI REFERITOR LA ELABORAREA Planului Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”

AVIZAT,

PRIMARUL COMUNEI BLĂGEȘTI

LAURENȚIU MUNTEANU

 

România

Judeţul Bacău

U.A.T. Comuna Blăgesti

Primăria Comunei Blăgești

Compartiment Urbanism și Achiziții

Nr. 2847din 25.03.2016

 

 

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

REFERITOR LA

 elaborarea Planul Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”

inițiat de investitorul privat S.C. RUSTRANS S.R.L.

 

 

 

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Blăgești nr. 37/28.08.2013.

 • Responsabili cu informarea și consultarea cetățenilor din partea U.A.T. Comuna Blăgești:
  • Oprea Gheorghe-Daniel, consilier în cadrul Compartimentului Urbanism și Achiziții;
  • Poiană Valentin – consilierul Primarului, persoana responsabilă cu relațiile publice (informarea publică);
 • Inițiator S.C. RUSTRANS S.R.L.
 • Proiectant S.C. ARHIPROIECT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu planificarea stabilită prin documentul de planificare a procesului de participare a publicului la elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”, document înregistrat la Primăria Comunei Blăgești sub nr. 2435 din 15.03.2016, astfel:

 • Intenția De Elaborare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice” a fost anunțată prin afișare la sediul U.A.T. Comuna Blăgești, prin publicare pe situl https://www.primaria-blagesti.net, prin publicare în presa locală și prin panou rezistent la intemperii montat în zona de studiu, conform proceselor verbal de afișare nr. 2469/2016, 2509/2016, extraselor din cotidianul local,listării din site anexate;
 • Consultarea Asupra Propunerilor Preliminare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice” a fost anunțată prin afișare la sediul U.A.T. Comuna Blăgești, , prin publicare pe situl https://www.primaria-blagesti.net, conform procesului verbal de afișare nr. 2469 din 16.03.2016 anexat și listării din site anexate;
 • Planul Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice” a fost afișat pe situl https://www.primaria-blagesti.netconform procesului verbal de afișare nr. 2469 din 16.03.2016 și listării din site anexate.

 

 

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul:

 

 1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului: dezbatere publică pentru informare organizată în data de 24.03.2016 la sediul Primăriei Comunei Blăgești, ora 10:00, cu durata de 2 ore;
 2. În data de 24.03.2016 nu a fost prezent nici un cetățean al comunei Blăgești la dezbaterea publică organizată.
 3. conţinutul, datele de transmitere prin poştăşi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii – nu au fost transmiteri prin poștă deoarece terenul care face obiectul PUZ-ului face parte dintr-o parcelă ce aparține strict proprietății private a inițiatorului, investitorul privat S.C. RUSTRANS S.R.L.;
 4. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şipărţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise: nu sunt alte părți interesate în afară de S.C RUSTRANS S.R.L. deoarece Planul Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice” se referă la o zonă ce aparține strict proprietății private a inițiatorului, investitorul privat S.C. RUSTRANS S.R.L., conform Certificatelor de Urbanism emise de Consiliul Județean Bacău 224, 225 și 226 din 06.07.2015;
 5. numărul persoanelor care au participat la acest proces: Nu au fost persoane interesate.
 6. Toate documentele au fost puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei Comunei Blăgești și pe situl https://www.primaria-blagesti.net, începând cu data de 16.03.2016 - 25.03.2016.

 

Referitor la propunerile preliminare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”, până la data de 25.03.2016 nu au fost transmise la sediul U.A.T. Comuna Blăgesti sesizări, observații, comentarii.

Prezentul raport va fi făcut public prin grija U.A.T. Comuna Blăgești prin:

 

Prezentul Raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Blăgești nr. 37/28.08.2013și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Blăgești nr. 22/22.03.2016.

 

Anexăm prezentului raport, în copie, următoarele documente:

 • proces verbal de afișare nr. 2469/2016
 • proces verbal de afișare nr. 2509/2016
 • extrase din cotidianul local „Deșteptarea”
 • listare din site www.primaria-blagesti.net.
 • Poza afiș Intenție De Elaborare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”;
 • Poza panou Intenție De Elaborare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”;
 • Poza afiș Consultare Asupra Propunerilor Preliminare Plan Urbanistic Zonal „Zona Unități Zootehnice”.

 

Responsabili cu informarea și consultarea cetățenilor din partea U.A.T. Comuna Blăgești:

 • Oprea Gheorghe-Daniel
 • Poiană Valentin

 

Inițiatorul: S.C. RUSTRANS S.R.L., prin reprezentant Gabor Daniel

 

03_Raportul PUZ_ZUZ.docx (24069)


Elemente: 6 - 10 din 11
<< 1 | 2 | 3 >>